پرسش:  انگیزۀ شما برای نوشتن کتاب “فلسفۀ مدرن و ایران” چه بوده است؟

پاسخ: من هم مانند اکثر ایرانیان در گذشته تصور می کردم با پرداختن به مسایل سیاسی ، به عبارت دیگر با “مبارزۀ سیاسی” می توان به تحول مثبت در ایران  دامن زد و اوضاع جامعه را بهبود بخشید. اما با مطالعاتی که در این سالها داشتم کم کم به این نتیجه رسیدم که مسایلی که ما با آنها روبرو هستیم خیلی پیچیده تر از آنستکه بتوانیم آنها را با بررسی‌های سطحی و راه حل‌های ساده بر طرف کنیم. پس باید خیلی عمیق تر به مسایل پرداخت و از اندیشه ای پرتوان برخوردار شد. از طرف دیگر تنها وسیله ای که می تواند به تقویت نیروی اندیشه کمک کند فلسفه است. زیرا اندیشیدن دربارۀ مسایل فلسفی ژرف اندیشی را ورزش می دهد و می تواند در نهایت به ما کمک کند بتوانیم دربارۀ مشکلات خود  راه حلهای درستی  پیدا کنیم. خوشبختانه در  اینترنت هم می توان دید که گروه بزرگی از ایرانیان بخصوص در میان جوانان به یک همچون نظری رسیده‌اند و با اشتیاق بحث های فلسفی را دنبال می کنند.  خوشبختی دیگر اینکه موضوع فلسفه در دوران ما تغییر اساسی کرده و دیگر کنکاش دربارۀ چون و چرای هستی نیست، بلکه فلسفۀ مدرن اندیشیدن دربارۀ همۀ موضوعات از سیاست و اخلاق گرفته، تا آلودگی محیط زیست و خطرات اینترنت را دربر می گیرد. به عبارت دیگر هدف فلسفۀ امروزی اینستکه به ما بیاموزد چگونه دربارۀ مسایل و مطالب اندیشه کنیم. خوب این همان رمز موفقیت کشورهای پیشرفته است که در آنها گروه هرچه بزرگتری از مردم دربارۀ مسایل مختلف بدرستی اندیشه می کنند و با تبادل نظر به راه حل های درست  و موفقی می رسند. درحالیکه متأسفانه می بینیم ٬  نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری دیگر جوامع مشابه نیز، نخبگان جامعه از ارائۀ راه حلهای درست و کارآمد ناتوان هستند.

حالا ممکن است که شما بگویید در میان ایرانیان برخی به نظرات درست و خوبی رسیده اند. اما مشکل اینجاست که دیگران به آنها اعتنایی ندارند و گروههای مختلف با نظرات گوناگون و گاه متضاد نمی توانند با هم دربارۀ هیچ مطلبی به توافق برسند. خوشبختانه در این مورد نیز فلسفه می تواند کمک کند. بدین صورت که یک جنبۀ مثبت اندیشۀ فلسفی این است که اگر بدرستی بکار گرفته شود به همرأیی و نزدیکی دامن می زند. پس اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، نظرات هر کسی بر دو پایه شکل می گیرد، یکی اندیشه و دیگری احساس. با این تفاوت که هرچند  احساسات خیلی مهم هستند اما این عیب را دارند که باعث اختلاف نظر می شوند؛ درحالیکه عقل نزد همۀ انسانها یکسان عمل می کند و هرچه بیشتر از عقل استفاده شود نتایج فکری نزدیک تری حاصل می شود. وانگهی امروزه بسیاری مشکلات اجتماعی در حیطۀ علوم درآمده و راه حلها را باید از متخصصین این علوم پرسید نه آنکه با تصورات و احساسات به آنها برخورد کرد. مثلاً امروزه دیگر جبهه بندی احساسی دربارۀ سیاست اقتصادی معنی ندارد. همینطور است در زمینۀ نظام سیاسی و یا حتی ارزیابی رویدادها و شخصیت‌های تاریخی، که دربارۀ آنها نیز نظر مشترک دانشمندان جای کشاکشهای نظری را گرفته است. بهرحال انگیزۀ نوشتن کتاب “فلسفۀ مدرن و ایران” این بود که بنوبۀ خود کمکی کرده باشم به رشد اندیشۀ فلسفی در میان ایرانیان، زیرا فکر می کنم که عقب ماندگی کشور ما در نهایت ناشی از آنستکه هنوز نخبگان ما نتوانسته اند چنان اندیشه ورزی کنند که راه حلهای درست و مشترکی ارائه دهند و موجب نزدیکی مردم ما شوند.   

پرسش:  چرا شما از میان اینهمه فیلسوفان غربی به نیچه و هانا آرنت پرداخته اید، درحالیکه آرای آنان چندان ربطی به مسایل درگیر ما ایرانیان ندارد؟

پاسخ: همانطور که گفتم، هدف این بود که خواننده کمی با اندیشۀ فلسفی آشنا شود. بعبارت دیگر خواستم یک خودآموز بدست خواننده بدهم که چگونه می توان فلسفی اندیشید. چون اگر ما بتوانیم اینرا یاد بگیریم اندیشیدن دربارۀ هر مطلب دلبخواهی را یاد گرفته ایم. بدین هدف به بررسی چند نمونه پرداختم که چگونه فیلسوفان به کمک اندیشه مشکلاتی را حل کرده اند. انتخاب نیچه یکی به این سبب بود که دربارۀ او در ایران کتابهای بسیاری منتشر شده است و حتی نسل جوان هم با او  آشنایی دارد. دیگر آنکه نیچه در تاریخ فلسفه نقش بسیار مهمی داشت چنانکه با اندیشه های انقلابی او دوران نوینی آغاز شد. البته کسانی این نقش را برای کانت و یا هگل قائل هستند اما در واقع نیچه بود که موضوع اندیشۀ فلسفی را تغییر داد و خطاب به اندیشمندان گفت،  که تا کی می خواهیم دربارۀ خدا و خلقت سر به دیوار بکوبیم. آیا بهتر نیست که از عقل خود برای حل مسایل بشری استفاده کنیم؟ بنابراین نیچه   براستی در مرز میان فلسفۀ کلاسیک و مدرن قرار دارد و دربارۀ همۀ مسایلی که زندگی بشر در قرن بیستم را مدرنیزه کرد از روانشناسی گرفته تا معماری گاهی فقط با یک جمله آنچه بوده را واژگون ساخت و راه را برای نوآوری باز کرد.

هانا آرنت را باید بعنوان نمونۀ کامل یک فیلسوف مدرن در نظر گرفت. بدین معنی که او دیگر بکلی با مطالب ماوراءالطبیعی کاری ندارد، تا آنجا که اصلاً خود را فیلسوف، البته به مفهوم قدیمی، نمی دانست. او می کوشید به خونسردی و دقت  یک دانشمند به مسایل بشری و بویژه راههای بهبود اوضاع اجتماعی و سیاسی بپردازد. انتقاد او از مارکسیسم و دفاعش از دمکراسی چنان درخشان و تکان دهنده است که من برای خودم و هم‌نسلانم آرزو می کنم که کاش هانا آرنت سی چهل سال پیش در ایران شناخته شده بود، زیرا آرای او حتماً از شیفتگی بخش بزرگی از نسل ما برای مارکسیسم جلوگیری می کرد.

پرسش:  کتاب شما در مقایسه با کتابهای دیگر که دربارۀ فلسفه به فارسی نوشته و یا ترجمه میشود از نثر ساده ای برخوردار است، آیا ساده نویسی به ساده اندیشی و طرح شعارگونۀ مطالب منجر نمی شود؟

پاسخ: البته این خطر وجود دارد و فرض بر این است که افکار پیچیده را نمی توان به زبان ساده مطرح ساخت. این فقط مشکل ما نیست و در اروپا نیز فیلسوفان چنان پیچیده سخن گفته اند که تا حدی باعث انزوای آنان شده است اما خوشبختانه چندی است که در اروپا و آمریکا نیز کوشش می شود که مسایل را به زبان ساده بیان کنند. البته همینکه فیلسوفان دربارۀ مشکلات روزمره نیز صحبت می کنند کمک می کند که اقشار هرچه وسیعتری در بحث‌های فلسفی که امروزه دیگر همۀ مسایل زندگی بشر را در بر میگیرد  شرکت کنند. هدف کتاب “فلسفۀ مدرن و ایران” هم همین است و بدین سبب  کتاب در آغاز مطالب را به زبان ساده تری طرح می کند و هرچه به پیش می رود موجزتر می شود، تا آنکه در بخش آخر یکی هم به منظور جلوگیری از حجیم شدن کتاب، متأسفانه به برخی مطالب تنها اشاره‌ای شده است.

 پرسش: شما پایه فلسفه را خرد و همدردی می‌دانید و در تمامی متن کتاب درستی آن را با استناد به گفتار  فیلسوفانی چون نیچه و آرنت به اثبات می‌رسانید ، چرا به یک باره در انتهای کتاب به ایده بهسازی فرهنگ دینی می‌پردازید؟ ایا دین و خرد با هم تضاد آشتی‌ناپذیر ندارند؟

پاسخ: این که ایرانیان روشنفکر، امروزه بحق با دین و مذهب مشکل دارند کاملاً طبیعی است. چون شاید هیچ کشوری در دنیا به اندازۀ ایران از مذهب آسیب ندیده و توانایی هایش سرکوب نشده باشد. بدین خاطر اغلب ایران دوستان حاضر نیستند کلمه ای در این باره بشنوند. و واقعاً نیز مثل این می ماند که شما بخواهید برای کسی که کاشانه‌اش در آتش می سوزد از فوائد آتش صحبت کنید. اما واقعیت اینستکه اگر ما به ماهیت آتش پی نبریم نخواهیم توانست روشی مفید برای مقابله با آن پیدا کنیم. من در کتاب “فلسفۀ مدرن و ایران” تنها در حاشیه به این مشکل بزرگ پرداخته ام و از آنجا که مقاله ای دراین باره در دست تهیه دارم  اینجا هم نمی توانم وارد این بحث پیچیده شوم.همین قدر بگویم که انتقاد از  بی خردی مذهب و یا دشنام دادن به آن، هنر بزرگی نیست و متأسفانه بسیاری از متفکران بزرگ مانند مارکس هم تنها به اینجا رسیده اند که به دین انتقاد کنند ولی راهی برای غلبه بر آن نشان نداده اند، زیرا که به ماهیت و عملکرد آن پی نبرده اند. بخش بزرگی از ایرانیان امروزه بدین نتیجه رسیده اند که بدون اعتقادات دینی می توان زندگی کرد. اینهم باز هنری نیست. دورکیم صد سال پیش اثبات کرد اعتقادات دینی باعث بوجود آمدن یک جامعۀ دینی نمی شود، زیرا هیچ دو نفری در جهان اعتقادات یکسانی ندارند؛ حتی دو مؤمن به یک مذهب. اینکه کسی به مذهبی وابسته است از اینرو که یا در جمع پیروان آن مذهب بزرگ شده و از تعلق به آن جمع رضایت دارد و یا می‌خواسته که در جمع پیروان پذیرفته شود و بدین هدف، به اعتقادات مذهب مزبور معتقد شده است!  بنابراین اگر ما می خواهیم بفهمیم چرا جمعی به فلان مذهب معتقدند بجای بررسی اعتقادات آنان، باید ببینیم به چه انگیزه ای به آن دین وابسته شده اند. بهرحال انتقاد از اعتقادات دردی را دوا نمی‌کند و باید دین را بعنوان مقوله‌ای اجتماعی بدرستی شناخت. دستکم اینستکه از هر دو گروه مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها بخواهیم بنا به ارزشهای شناخته شدۀ مدنی و اخلاقی رفتار کنند. این آن چیزی است که من از بهسازی فرهنگ دینی می فهمم. این برای ما دستکم بدین سبب ضرورتی است که اگر بخواهیم مسئولانه به آیندۀ ایران فکر کنیم باید بپذیریم که شکافی عمیق ایرانیان را به دو گروه تقسیم کرده است  و این دو گروه نمی توانند با هم در هیچ مطلبی به تفاهم برسند. گروهی که از مذهب بریده، و مذهبی‌ها را عوام خرافاتی می داند و گروه دیگر، مذهبی ها، که گروه نخست را مشتی “غرب‌زده” می دانند، که به اعتقادات دینی پشت کرده اند. اما برای آنکه ایران آینده ای داشته باشد ضروری است که همۀ ایرانیان دستکم بر سر یکی دو اصل خدشه ناپذیر با هم توافق کنند. ضرورت اینرا تاریخ کشورهایی  مانند آلمان،که از صفر شروع کرده اند نشان داده است. درحالیکه می بینیم میان این دو گروه یاد شده، حتی دراین باره که آیا منافع ملی ایران اولویت دارد یا منافع اشاعۀ اسلام، توافق وجود ندارد. من اخیراً در مقاله ای دربارۀ انقلاب 57 نشان داده‌ام، بر خلاف تصوری که وجود دارد رهبران “اسلام سیاسی”، از موضع فکری و حتی  “فلسفی” با ثباتی برخوردارند و خود را مبارزانی می دانند که اسلام را جانشین تمدن غربی خواهند کرد. با وجود چنین شکافی نه تنها آیندۀ روشنی در انتظار ایران نیست که قابل تصور است که کشور دیر یا زود به سرنوشتی بمراتب فاجعه انگیزتر از سوریه دچار شود. بنابراین شناخت ماهیت مذهب و ارائۀ راه حلهایی که بتواند از وقوع چنین فاجعه ای جلوگیری کند بنظر من مهمترین وظیفۀ روشنفکران ایرانی است.

پرسش:   برای من ناروشن است که چرا در بخش انتهایی کتاب به بهاییت و آموزه های بهاءالله می پردازید؟

پاسخ: متأسفم که با وجود بیان روشن مطلب، بررسی کوتاه نظرات بهاءالله از دو جهت مورد سؤتفاهم قرار گرفته است.  یکی اینکه برخی تصور کرده اند من بهاءالله را بعنوان یک فیلسوف مدرن مطرح ساخته ام و دیگران فکر کرده‌اند که با تبلیغ دینی روبرو هستند. اما اگر دقت کنید بحث من در کتاب “فلسفۀ مدرن و ایران” تنها بحث فلسفی است و کوشیده ام در ورای آرای فیلسوفان معاصر، هستۀ مرکزی و پیام اصلی فلسفۀ مدرن را نشان دهم. زیرا اگر ما بخواهیم فلسفۀ غرب را از یونان آغاز کنیم و از دوران روشنگری و ایدئالیسم تا مدرنیته همۀ فراز و نشیب ها را دنبال کنیم به جایی نمی رسیم. اما خوشبختانه سیر اندیشه در غرب در دوران مدرن چرخشی یافته است که ما اگر بجنبیم شاید بتوانیم عقب ماندگی خود را جبران کنیم. بدین معنی که خواستۀ فلسفۀ مدرن از انسان مدرن اینستکه اولاً نسبت به دیگران همدردی داشته باشد و دیگر آنکه همه چیز را مسئولانه با عقل خویش بسنجد. ادیان در طول تاریخ کوشیده اند با همدردی جهان را نیک کنند و روشنگران با تکیه بر عقل خواسته اند به این هدف برسند، اما هیچکدام به نتیجۀ مطلوب نرسیدند. اکنون فیلسوفان مدرن برآنند که تنها تلفیق ایندو کارساز است و من در حد خود نشان داده ام که این نه تنها خواستۀ اصلی فلسفۀ مدرن است، بلکه کانون اصلی همۀ آنچیزی است که انسان و جامعۀ “انسانی” باید داشته باشد. این تحول فلسفه در دوران معاصر برای ما خوشبختی بزرگی است زیرا اگر بخواهیم انسان مدرنی باشیم و جامعه را مدرنیزه کنیم با تکیه بر این دو پایه ممکن خواهد بود. تنها یک اشکال وجود دارد که نه فلسفه وارداتی است و نه اندیشیدن قابل تقلید. خرد جمعی را هر جامعه ای باید به پیشروی نخبگان در فضای فرهنگی خودش بپرورد. بنابراین اگر مسئولانه به فکر نوسازی جامعه هستیم، ناچاریم ببینیم که از کدام سنتی در این زمینه برخورداریم و بتوانیم آنرا ادامه دهیم. من باز هم در حد خود شواهدی بدست داده ام که تاریخ ایران از این لحاظ بیابان برهوتی نبوده و بزرگان فرهنگی ما هم همدردی را می شناخته اند و هم کمابیش اندیشۀ انتقادی را. حتی کسی مانند فردوسی تلفیق ایندو را معیار “انسان” بودن گرفته است و این واقعاً باید باعث سربلندی باشد و ایرانیان را تشویق کند که راه او را در دنیای امروز ادامه دهند.  بنابراین وظیفۀ مهم و عاجلی که مطرح است اینستکه با معیاری که بدست دادیم بزرگان اندیشۀ ایرانی را بسنجیم. از اینراه هم میراث فرهنگی ما جلوۀ نوینی می یابد و هم می توانیم تمرین اندیشیدن کنیم. وانگهی ما در دوران معاصر  شخصیت های فرهنگی بسیاری داریم که می توان اندیشۀ آنان را نیز با همین معیار سنجید. از میرزا آقاخان کرمانی تا دهخدا و از آخوندزاده تا صادق هدایت؛ و اگر من می خواستم حتی بطور گذرا اندیشه‌های آنان را بررسی کنم کتاب ابعاد دیگری می یافت. از اینرو فقط یک نمونه بدست دادم، آنهم در گوشه‌ای که کمتر کسی انتظارش را دارد و هدفم تنها این بود که اندیشۀ بهاءالله را نمونه‌وار با همان معیار یاد شده بسنجم، وگرنه نه خواسته ام او  را فیلسوف جلوه دهم و نه از دیانتی دفاع کنم. هرچند که افتخار می‌کنم که یک ایرانی در یکی از تاریک ترین نقطه‌های تاریخ ما، چنین اندیشه‌های مدرنی مطرح کرده است.

پرسش:  چرا بخش آخر کتاب را “از طور تا نور” نامیده اید؟

پاسخ: همانطور که اشاره کردم هدف این است که مدرنیته را درک کنیم و بتوانیم آنرا به سنت فکری در ایران پیوند بزنیم. پروژۀ مدرنیته در واقع بدین می انجامد که انسان به چنان دانایی و توانایی  دست یابد که پیش از این تنها از “خدا” برمیِ‌آمد. انسان مدرن جهان را می شناسد و می تواند با تکنیک از شناخت خود برای غلبه بر طبیعت استفاده کند. بدین طریق به استقلال می رسد و دیگر مقهور قوانین کور طبیعی نیست و تا بدانجا می رود که خود رفتار فردی و اجتماعی خویش را ارزش‌گذاری می‌کند و به وضع قوانین اخلاقی و مدنی دست می زند. همۀ اینها پیش از این توانایی‌هایی الهی فرض می شد و برای اروپاییان در قرون وسطا اصلاً قابل تصور نبود که انسان روزی به چنین جایگاهی برسد، زیرا در ادیان سامی انسان مقهور خداست. حالا اگر از این دید به تاریخ اندیشۀ ایرانی نگاه کنیم می‌بینیم که تصور دیگری وجود دارد و در آن اندیشۀ “انسان خدایی” از پیشینه ای کهن برخوردار است. این همان اختلاف “طور” با “نور” است؛ بدینمعنی که  ایرانی در برابر تصور ادیان سامی از خدایی که در کوه طور بصورت درختی آتشین بر موسی ظاهر شد، می‌پرسد: روا باشد اناالحق از درختی ـ چرا نبود روا از نیکبختی؟ بنابراین در گذشته در ایران این تصور وجود داشته  که انسان ممکن است در رشد آتی خود به جایی برسد که جز خدا نبیند.

البته امیدوارم لازم به یادآوری نباشد که بیان چنین نکاتی، همانطور که در کتاب “فلسفۀ مدرن و ایران” اشاره کرده‌ام تنها بدین هدف است که ما ایرانیان به توانایی های خودمان اعتماد پیدا کنیم و در راه نوسازی کشور بکوشیم، نه آنکه دچار این توهم شویم که با مدرنیته قدمی بیشتر فاصله نداریم. واقعیت اینستکه ما در خردورزی بسیار عقب مانده‌ایم و برای آنکه بتوانیم با خرد جمعی مشکلات ایران را برطرف کنیم به رستاخیزی در اندیشه نیاز داریم.

پرسش:   دربارۀ علل رکود اندیشه در ایران، حملات قبایل بیابانگرد را تنها علت عدم ادامه کاری در زمینۀ اندیشۀ فلسفی دانسته اید، آیا  “دین خویی” خود ایرانیان در رکود اندیشه نقش نداشته است؟ شما دلایل دیگر از جمله “نخبه کشی”، “خودشیفتگی”  و یا “عرب زدگی”  را هم وارد نمی دانید. آیا ایران‌دوستی شما مانع نشده که واقعیت‌های منفی جامعۀ ایرانی را نادیده بگیرید؟

پاسخ: ببینید در حدود 2500 سال پیش، همزمان با تمدن یونانی، در فلات ایران ایرانشهر برپا شد که همواره نگاه آزمند قبایل صحرانشین پیرامونی را متوجه خود می کرد و این قبایل هرگاه که توانستند با هم متحد شوند بر آن تاختند و نه تنها شهرها، بلکه فرهنگ شهرنشینی را مورد تجاوز و گسست قرار دادند. این کمابیش سرنوشت همۀ تمدنهای کهن بوده است. مهم اینست که در ورای این گسست ها و شکست ها فرهنگ شهرنشینی را بشناسیم تا بتوانیم سنت‌های آنرا با توجه به نیازهای دنیای امروز تداوم دهیم، وگرنه از “فرهنگ صحرانشینی” به مدرنیته راهی نیست!  این به کنار، جامعۀ ایرانی هنوز بر سرشت قرون وسطایی خود غلبه  نیافته و دچار همۀ نارسایی های ویژۀ چنین دورانی است. اینکه ما از جایگاه مدرنیته به آن بنگریم و مثلاً کشف کنیم که جامعۀ ما “دینخو”ست، هنری نیست! خاصه آنکه آنرا بعنوان دردی اساسی جار بزنیم، اما دوایی هم برای آن نداشته باشیم. در سالهای گذشته یک سری کتابهایی در ایران منتشر شده که در آنها “جامعه شناسانه”    ویژگی های هرچه منفی‌تری برای ایرانیان کشف می کنند؛ با این نتیجه گیری که: “از ماست که بر ماست”! چنین روشی نه علمی است و نه سازنده. زیرا که هر جامعه‌ای چه پیشرفته و چه عقب مانده از طیفی از انسانها با ویژگی‌های گوناگون و متغیر تشکیل شده است و هیچ ویژگی مثبت و یا منفی را نمی‌توان به کل جامعه تعمیم داد. وانگهی اینکه شما برای شخصی بیمار مشخصات و عواقب بیماری‌اش را شرح دهید، مادامیکه نمی توانید درمانی ارائه کنید، نه تنها خدمتی به او نکرده‌اید، بلکه سرخوردگی و ناامیدی را هم به بیماری های او اضافه می کنید. بنابراین، انتقاد اگر با همدردی و مهر توأم نباشد سازنده نیست و ما باید ایران و ایرانیان را دوست داشته باشیم تا بتوانیم کمکی بکنیم. شاید در این باره بتوانیم از گاندی بیاموزیم که در نطق معروفش پس از استقلال هند گفت: «من به‌جایی رسیده‌ام که از هر کار بدی چه ریز،چه درشت متنفرم، اما ازهیچ کنندۀ کار بد متنفر نیستم. هر کنندۀ کار بدی انسان است و من انسان را دوست می‌دارم.»**

مریم نوری، نویسندۀ کتاب: “در جستجوی رهایی”، خاطرات زندگی و زندان در جمهوری اسلامی،  نشر باران 2005، اخیراً نقدی بر “فلسفۀ مدرن و ایران” نوشته است:

 http://www.kayhanlondon.com/Pages/archive/khandaniha/book/Ketabgozari/Noori_Gheybi.html

فلسفۀ مدرن و ایران، انتشارات پیام، 1390ش                                                                                                                                http://gheybi.com/

** مهاتما گاندی، نقل از  سخنرانی مصطفی ملکیان، 15 بهمن 1380.

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: