مردو آناهید

برخی می پندارند: اندیشه ای که چندان خواستاری ندارد، چون اکنون تکان دهنده نیست، ارزشی هم ندارد. براین پندار پژوهش در مورد اینگونه اندیشه ها، که خریدار ندارند، سودبخش نیست. از این دیدگاه انسان باید بتواند بازده ی اندیشه خود را پیش بینی کند و اگر او بازده ی اندیشه ی خود را ناچیز می بیند بهتر است از پی گیری و کاوش در آن اندیشه خودداری کند.

شاید این پندار در مورد کردار یا گفتاری درست باشد ولی در مورد “اندیشه” نادرست است. چون اندیشه برآیند برخورد آگاهی ها و دانستنی ها در انسان است و هیچگاه بی ارزش نیست. همیشه در یک اندیشه ارزشی وجود دارد ولی در هر زمانی ارزش آن شناخته شده یا درخور ارزشیابی نیست. گاهی خود اندیشه سودبخش نیست ولی او می تواند برانگیزنده ی اندیشه ی بزرگ و سودبخشی بشود. چه بسا اندیشمندانی از پرسش ساده ی کودکی برانگیخته شده اند و برای پاسخ دادن به آن پرسش ساده سالها به پژوهش و کاوش پرداخته اند ولی آنها نمی توانسته اند که برآیند پژوهش خود را پیش بینی کنند.

یکی از بنیان گزاران دانش مدرن ” ایساک نیوتن” بوده است. افتادن سیبی از درخت او را به اندیشه برمی انگیزد: چه نیرویی سیب را به سوی زمین می کشد؟. هزاران هزار سال انسان افتادن میوه ها را از درختان می شناخت ولی او چنین پرسشی را از خود نکرده بود شاید برای اینکه او به نیروی آسمانی عقیده داشت ولی نیوتن نیرو و ماده را به هم پیوسته می دانست و نیروی جدا از ماده  را باور نمی داشت.  نیازی به این اشاره نیست که پیشرفت تمدن در جهان به دانشی بستگی داشت و دارد که نیوتن آنرا پایه نهاده است و پی بردن به نیروی کشش زمین از یافته های بزرگ او بود. اگر در آن زمان نیوتن از کشیش کلیسا می پرسید، به آسانی پاسخ خود را می گرفت، بیهوده در کار پدر آسمانی کنجکاوی نمی کرد. چون پرسش او از اندیشیدن در مورد چیزی بود که او نمی دانست و او به همه ی دانستنی هایی که در تورات و انجیل بودند شک می ورزید.

یکی از پرسش هایی که زرتشت از اهورامزدا داشت این است: چرا ماه فزاینده و سپس کاهنده است؟ دانشمندان، بدون آنکه پرسش زرتشت را شنیده باشند، پس از دوهزارسال به آن پاسخ می دهند. البته برخی براساس عقیده ی خود در این پندارند که این پرسش ها به چه کار می آیند؟، چه دردی را مداوا می کنند؟، دانستن و شناخت گردش ماه چه سودی دارد؟ شاید من هم پاسخ برنده ای برای این پندارها نداشته باشم ولی انسان از آغاز پیدایش خود در پژوهش و کاوش است و زندگی بدون جویندگی مرگ انسان است. شناخت انسان از پدیده های هستی راهنمای سازندگی و گره گشای دشواری های زندگی او ست.

هسته ی اندیشه همیشه زمینه ی گسترش و رشد ندارد یا خام و ناتوان است ولی این امکان وجود دارد که، در زمان و مکانی دیگر، در آمیزش با اندیشه های دیگر، اندیشه ی توانایی را باردار کند. گسترش اندیشه های نو به جهان سیمای نوینی می بخشند، گاهی زیباتر و زمانی زشت تر از سیمای پیشین. میوه های اندیشه همیشه شیرین و جان بخش نیستند گاهی هم تلخ و زهرآگین می شوند. جان بخشی یا جانکاهی اندیشه ای به زمینه ی فرهنگی مردمی بستگی دارد که تخم اندیشه در آن کاشته می شود ” در باغ لاله روید و در شوره زار خار”.

اروپایی ها برای نخستین بار در چین با باروت آشنا شده اند که چینی ها سدها سال پیش از آن زمان باروت را در جشن هایشان به کار می برده اند. چینی ها از سوختن باروت برای شادمانی ایزدها یا ترساندن دیوهایی که در باور آنها بوده اند سود می بردند. یعنی مردم باروت را در جشن هایی، که بر اساس پندارها “خرافات” آنها بوده اند، به کار می برده اند. آذرخش باروت جرقه ی شگفتی را به خرمن اندیشه ی اروپایی ها وارد می کند و همین شراره کشورهای اروپا را در کشورگشایی و جهانگیری یاری می رساند. اندیشه ی بهره گیری از نیروی باروت به آنگونه پیشرفت تمدن را در جهان دگرگون ساخته است که پیآیند آن را امروز می تواند در دست یافتن به نیروی هسته ای تماشا کرد.

در این نوشتار سخن از توانایی و ارزش اندیشه است. بیشترین اندیشه های نو در زمانی که زاییده شده اند نه تنها خریداری نداشته بلکه با آتش اندیشه سوزان هم روبرو بوده اند. کسانی که پیرو عقیده ای هستند و اندیشه های شناخته شده را، بدون شناخت، ستایش می کنند آنها فروشنده ی اندیشه هستند نه اندیشمند. چون آنها از پدیده ای سخن می گویند که از ایمان آنها برمی خیزد نه از بینشی که پرورده ی آگاهی خودشان باشد. البته برآیند اندیشه ی دیگران می تواند با بینش کسانی آمیخته شود و جهان بینی آنها را دگرگون سازد.

اندیشمند از آگاهی ها، شناخت، برخورد و بررسی پدیده ای به اندیشه ای آبستن می شود او اندیشه ی تازه ای را، بر اساس منش و بینش خودش، می زاید. اندیشه ی تازه بسان دانه ای است که در زمین می شکافد و جوانه می زند و گاهی درخت می شود. سود و زیان یا گسترش این جوانه به زمینه ای بستگی دارد که در آن پروروده می شود.

نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی            پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست

همین حافظ ، که بیشترین روشنفکران از شیرینی سخنش در شگفت هستند، سخنانی براساس جهان بینی خودش سروده است و او هرگز نمی دانسته است که پس از 800 سال استادان سخن از گفتار او برانگیخته می شوند. مهم این نیست که حافظ چه کرداری داشته است. مهم این است که هر کس، در خور گنجایش دانش خودش، از اندیشه ی حافظ ارزشی را برداشت می کند. اندیشه ی او نه تنها نخشکیده بلکه به ارزش آن در بینش خردمندان افزوده شده و در پندار سیاه فکران، به لسان الغیب، کاهش یافته است. شاید حافظ، برای پیمانه ای یا از ترس تازیانه، حاکمی را ستایش می کرده است ولی گوهر اندیشه ی او در هسته ی سروده هایش نهفته است.

برخی می پندارند که ما امروز به چامه و سروده هایی که دانش یا فلسفه ای را به روشنی بیان نمی کنند نیازی نداریم چون دانش امروز راه و روش بهتر زیستن را بررسی کرده است و ما می توانیم بهترین آنها را برای خود برگزینیم. همین اندیشه هم، که ما را به اندیشه نکردن راهنمایی می کند، بی ارزش نیست زیرا خودباختگی این کسان دیگران را به خود می آورد که به اندیشیدن در این مورد بپردازند.

اندیشمندان اروپا از بازنگری و بررسی اسطوره های یونان توانسته اند به برده پروری دین های سامی پی ببرند و پایه های دموکراسی را بر اساس بینش فراموش شده ی یونان کهن پیشنهاد کنند. اندیشه های یونان پیشین با بینش اروپایی ها، در آن زمان که فرسودگی مسیحیت را شناخته بوده اند، سازگاری داشت. از ساده انگاری است که برخی از روشنفکران گمان می کنند که می توان از دستگاه اندیشه ی اروپایی های رونوشت گرفت و بر مردم ایران، که در آلودگی فرهنگی به خواب رفته اند، وارد ساخت. این کسان از تنگ نگری می پندارند که ایرانیان با نوشتن قانون اساسی بر پایه ی حقوق بشر، بدون پاکسازی بینش مردم از آلودگی های مذهبی، به دموکراسی می رسند.

هر فنی یا دانشی حتا اندیشه ای را می تواند از دیگران آموخت، خرید یا دزدید و با دروغ هم می توان چشم و گوش مردم را از راستی برگردانید. ولی، بینش فرهنگی را نمی توان از کسانی رونوشت برداشت و به مردمی دیگر فرو کرد، فرهنگ باید از درون اندیشه های خود مردم بجوشد. تا مردمی بینش دموکراسی نداشته باشند، با هیچ قانون و نمایشی، آن مردم نمی توانند به دموکراسی برسند.

چنانچه گفته شد فرهنگ تراوش اندیشه های بنیادی است. چنین اندیشه هایی در درازای زمان دگرگون، پاره پاره، پوشیده به پوشش های زشت یا زیبا و از بینش مردم دور می شوند ولی بیشترین آنها با سیمایی دیگری در لابلای واژه ها، داستان ها، اسطوره ها، خرافه ها و آیین های اجتماع پنهان می مانند. پاره پاره های اندیشه در کتاب تاریخ نگاشته نمی شوند که کسی بتواند آنها را به آسانی گردآوری کند.

منوچهر جمالی از لابلای واژه ها، اسطوره ها و نوشته های کهن ترین دین های ایران به ساختار فرهنگ ایران پی برده و بخش های پرارزش آن را از زیر خاشاک زمان بیرون کشیده است. او روشن می کند فرهنگ ایران، که بسیار پیشرفته تر از فرهنگ یونان کهن بوده، براساس بینش زایندگی و نوشوندگی بنا شده است. یعنی هر پدیده ای از پدیده ی دیگری پیدایش یا زاییده می شود. همان گونه که در دانش امروز هم از زاییده شدن ستارگان و کهکشان ها سخن می گویند. منوچهر جمالی روشن می کند که در فرهنگ ایران خدا و جانداران با هم پیوند تنگاتنگ دارند و هیچگاه از یکدیگر بریده و جدا نمی شوند. خدا تخمی است خودزا بسان انسان که از آمیزش خدایان زاییده می شود. خیلی کوتاه می توان گفت که در فرهنگ ایران انسان به نیروی خرد آراسته شده است، او از پدیده های هستی برآمده و خودش توانایی دارد که بهشت را در روی زمین بسازد، او مخلوق کسی نیست، نیاز به رسول و پیروی از احکام خدایی را ندارد.

در این اندیشه می بینیم که فرهنگ باستانی ایران، که برخی آن اندیشه ها را خرافه و بی ارزش می پندارند، چندان از دانش پیشرفته ی امروز دور نبوده ولی تا کنون کسی آن را شناسایی نکرده است. از دیدگاه دانش هر سلول جانداری، چه از گیاه و چه از جانور، توانایی دارد که خودش را بارها بیافریند. یعنی هرسلولی  تخم خودزا است و در آمیزش با پدیده های هستی سلول های زاینده ی دیگری را هم به وجود می آورد. به زبانی ساده در فرهنگ ایران همه ی جانداران پیوند انبوهی از خدایان هستند و خودشان خدا و خدا آفرین می باشند. می بینیم که این فرهنگ نه تنها با تصورهای دین های سامی در تضاد است بلکه می تواند با دانش امروز هم همآهنگی داشته باشد چون این فرهنگ پیوسته در نوشوندگی ونوزایی است.

البته می توان پرسید که پژوهش و شناخت این فرهنگ، که در خودآگاه ما فراموش شده است، چه سودی دارد. مگر هر کس که بخواهد آزادانه اندیشه کند نیاز به شناختن اندیشه ی پیشنیان و منشور آزادی کوروش را دارد.  باید بگویم که راه رسیده ایرانیان به آزادی از راه شناخت فرهنگ خودشان می گذرد. چون در این اندیشه انسان آزاد و آراسته به خرد است و هیچ خدایی یا خالقی بر او حاکم نیست. حکومت هر مردمی از بینش همان مردم ساختار پیدا می کند. در بینشی که خرد انسان کارگشای دشواری ها است انسان در آن دیدگاه آزاد است و خرد او زاینده ی اندیشه های تازه خواهد بود. در عقیده ای که انسان به اراده ی خالقی به وجود آمده است انسان عبد همان خالق است و تا خود را از بردگی این خالق رها نکند برده و بنده ی او خواهد ماند. البته هر کس نیازی به شناختن منشور کوروش را ندارد ولی در جامعه ای که امکان راست گفتاری نیست می تواند خواندن یک سنگ نوشته هم سود بخش باشد. زیرا در اجتماعی که احکام شریعت، قصاص و جهاد، حکمفرماست، تنها تاریک فکران امکان گفتار دارند، مردم نمی توانند تضادهای شریعت و حقوق بشر را بشناسند و دروغ پردازان، که با دروغ چهره ی زشت خود را پنهان کرده اند، در مردم پخش می کنند که “اسلام هیچ تضادی با منشور حقوق بشر ندارد”.

این است که هر ایرانی به این آگاهی نیاز دارد که بداند: تا زمانی که او زمینه ی اندیشه ی خود را از آلودگی های مذهبی پاک نکند او نمی تواند اندیشه ای را به راستی بررسی کند. شاید برخی هم با شناختن منشور کوروش بهتر بتوانند پسماندگی اجتماع کنونی ایران را بشناسند و بدانند که بینش ایرانیان در درازای زمان پس رفت کرده است.

در این نوشتار از اندیشه ای سخن رانده می شود که هسته ی آن در درون کسی بارور شده باشد و میوه ی آن از راه گفتار به برون تراوش کند. کسی که به عقیده ای ایمان دارد، او از خودش اندیشه ای ندارد، او سرسپرده ی ایمانش است، او خرد خود را در اختیار ایمانش گذارده است. همه ی تلاش یک مسلمان آرایش دادن احکام اسلامی است. او هرچه را که در این احکام زشت باشند تعبیر و تفسیر می کند تا آن زشتی ها را پنهان سازد. سازندگان اسلام های راستین همگی دروغ پرداز و انسان ستیز هستند. اندیشه ی آنها در راستای ایمانشان است و برای پوشاندن زشتی ها و پوسیدگی های احکام اسلامی به هر راهی، که بتوانند به دروغ های مردم فریب بپردازند، فکر می کنند ولی هرگز به دروغ بودن ایمان خودشان اندیشه نمی کنند. دروغ میوه ی ترس و ترس پرورنده ی ستمکار و ستمکار دروغ پرور و مردم ستیز است.

کسانی سخن سرایان را یاوه گویان آشفته مغز می پندارند و سروده های آنها را شایسته ی بررسی نمی دانند. البته برخی هم، که با ایمان ملکوتی، به بررسی این سروده ها پرداخته اند چیزی به جز یاوه گویی از آنها برداشت نکرده اند که بتوانند بازگو کنند. ولی یک سخن سرا دارای یک جهان بینی است که کم و بیش از جامعه، اندیشه ها و فرهنگ زمان خودش، ساختار یافته است. گاهی می توان، در سروده های یک روشن اندیش، به شیوه ی زندگی و آیین های اجتماع آن دوران، که ناخواسته در واژه های سراینده به کار رفته اند، پی برد. در نوشته های تاریخ، اگر بر جای مانده و به خواست کسانی نابود نشده اند، بیشتر به برخورد مردمان و فرمانروایان اشاره شده است و کمتر اندیشه های مردم را ارزشیابی می کنند. گاهی اندیشه ای زمان درازی در لابلای کنایه ها و شوخی ها پنهان می ماند تا زمینه ای برای آشکار شدن آن پیدا شود و آنگاه با شتاب بسیاری در همه جا پخش می گردد. بسان اندیشه ی مارکسیسم که سدها سال پیش از مارکس در بینش مزدکی ها و مانی ها آشگار بوده است ولی تا زمان مارکس زمینه ی گسترش آن اندیشه کمتر وجود داشته است. اکنون هم که مارکسیسم شعله ور و سپس خاکستر شده، اگر به ژرفی نگاه کنیم، می بینیم که شیره ی این اندیشه ها در هر دیدگاه اجتماعی و سیاسی رخنه کرده است.

به هر روی پرسشی پیش می آید این است که ما به این افسانه ها چه نیازی داریم که باید از لابلای آنها فرهنگ پیشینیان را شناسایی کنیم. ما را که امروز، در جهان مدرن، درب های دانش و دانستنی های به رویمان باز است چرا باید در اندیشه ی نیاکانمان کاوش کنیم.

نیاز ما در این است که بتوانیم خودمان بیندیشیم تا آنچه را که نیاز داریم خودمان شناسایی کنیم. کسانی که اندیشیدن را فراموش کرده یا آن را یاد نگرفته اند آنها باید به دنبال دستورهایی بگردند که دیگران برای آنها پیش نویس کرده اند. امروز نه تنها دانستنی ها، سوی پیشرفت و نیازهای ما را دیگران برای ما می نویسند بلکه نیکی و بدی، زشتی و زیبایی، آزادی و گرفتاری را هم دیگران برای ما می سنجند و تعریف می کنند. ما از آزادی، دموکراسی و پیشرفت سخن می گوییم ولی مفهوم این پدیده ها را از دیگران، که آنها را داشته اند، شنیده ایم و خودمان آنها را نمی شناسیم. شاید تعریفی که از آزادی از دیگران شنیده ایم سد در سد درست نباشد، شاید برداشت ما از آن تعریف نادرست باشد، شاید هم ما در زمان و مکانی دیگری زندگی می کنیم و زمینه ی فرهنگی ما با بینش دیگران برابر نیست.

برخی از روشنفکران که خود را از شناسایی شاهنامه بی نیاز می دانند، داستان ها آن را یک مشت خرافات کهنه و بی ارزش می پندارند، آنها از بررسی کردن بینش مردم ایران  روی گردان هستند. آنها براین پندارند که می توان سامان اروپایی را برای مردم ایران، که مسلمان هستند، پیاده کرد. در حالیکه روشنفکران اروپا از بررسی و باز سازی اینگونه خرافات، فلسفه ی خدایان یونان، به پسماندگی دین مسیحی پی برده اند. اگر اندیشمندان اروپا اسطوره های یونان را شناسایی نمی کردند، آنها را پوچ و بی ارزش می دانستند، هرگز مردم اروپا نمی توانستند خود را از چنگال ستم کلیسا بیرون بیاورند. در ضمیر ناخودآگاه اروپایی ها همان خدایان فراموش شده ی یونان وجود داشته اند. اگر به ژرفی بنگریم می بینیم در نهانخانه ی خاموش برخی از ایرانیان هم هنوز همان پروردگاران، ایزدها، پریان، ماه، خورشید و آسمان، با همان بن مایه ها، وجود دارند.

زال در هنگام زادن رستم پری از سیمرغ را بر آتش می زند و سیمرغ از ابر سیاهی فرود می آید. سیمرغ او را راهنمایی می کند تا بتواند، شکم رودابه را شکافته، رستم را از زهدان مادر بیرون بیاورد و سپس زخم رودابه را مداوا کند. هزار سال پس از شاهنامه، چند هزار سال پس از آن اندیشه، این کردار در بیمارستان ها به نام ” سزار” سزارین انجام می شود. داستان سزار هم، بسان داستان زادن رستم، افسانه ای بیش نیست. کسانی، شاید هم به درستی،  شناختن ارزش این داستان ها را بیهوده می شمارند ولی آنها همین داستانها را به افکار اسلامی آلوده می کنند و به دروغ  به امامان و بستگان شیعه می چسپانند. آنها با خرافه بودن داستان های شاهنامه ستیزی ندارند بلکه با ایرانی بودن شاهنامه درستیزند چون خود آنها از سازندگان خرافات و طامات هستتند. این خرافات سازان با شگفتی و دیدگان باز به رفتار انبوهی از مردم، که گورهای هزار ساله را ستایش می کنند، می نگرند. آنها بر این باورند که نباید عقیده های مردم را نکوهش کرد چون شاید مردم، از نکوهش کردن نادانی، برنجند. کسی که بیش از هزار سال است که با زخم شمشیر کشته شده و نتواسته است که از خودش نگهداری کند. اکنون کسانی از این مرده ی هزار ساله مدد می خواهند و می گویند “یا علی مدد” ، “علی نگهدارت”. مردم حق دارند که مرده پرست و نادان باشند ولی مردم هم حق به دانستن دارند که مردم دوست باشند و مرده پرست نباشند.

آیا بهتر نیست که با خرافاتی مبارزه شود که مردم را گرفتار “ولایت فقیه” کرده است؟ اینکه در داستانی جمشید جام جهان بین داشته است، برانگیزنده ی خرد است، اگر مردم را به جهان بینی نرساند به کور هم نمی رساند.

کسی که می خواهد با خرافات مبارزه کند دستکم باید ماهیت خرافات را شناسایی کند. اگر در شاهنامه از دیو سیاه و دیو سفید یا از فرورفتن پای رستم، به هنگام رفتن، در زمین سخن آمده است نیاز به مبارزه با آن بینش نیست چون کسی، دیو یا فرورفتن پای رستم در زمین را، باور ندارد. انسان اندیشمند با خرافاتی پیکار می کند که خرد مردم را خشکانیده و دیدگاه آنها را تاریک ساخته است.

اگر بینش نیاکان ما این بوده است که خورشید از ماه زاییده می شود بدیهی است که این بینش نادرست و خرافات است چون خورشید، زمین و ماه پاره هایی از پدیده ای پیشین هستند و درست تر این بود که می گفتند ماه از زمین جدا شده است. ولی این خرافات، ماه را فرمانده ی مردم نمی داند و ماه هم رسول و نماینده ای ندارد که به مردم امر و نهی کند. پیامی که در این بینش وجود دارد این است که ایرانیان شش هزار سال پیش با جهان بینی ماترالیسم به پدیده های هستی می نگریستند. امروز هم نه شناسایی این اندیشه برای ما زیان بخش و نه مبارزه با این خرافات سود بخش است.

امروز، پس از شش هزار سال، مردمی مجبور به داشتن عقیده ای هستند، که خالقی همه ی پدیده های هستی را در شش روز خلق کرده است و مردمان هم بندگان او هستند و باید فرمانبردار رسول و خلیفه ی او باشند. این خرافات زنجیر نادانی و بردگی را به گردن انسان می بندد و پیشرفت اندیشه را از جنبش بازمی دارد. اگر کسی آزاده و آزادیخواه است باید با این خرافات پیکار کند تا حکومت الله را براندازد. آخوندها انگل های مرداب الله هستند، با برچیده شدن حکومت الله، توان آخوندها گرفته خواهند شد. شاید نقد و بررسی اسلام مسلمانان را برنجاند و آنها را خشمگین تر کند ولی نقد نکردن اسلام ستمکاری بر انسانیت است. مسلمانان از دیدن سیمای اسلام و نادانی خودشان می رنجند ولی جهانیان از خشم و بی داد مسلمانان خشمگین و بی دادگر می شوند.

مردو آناهید

دریافت بازتاب از دیدگاه خوانند گان:                             MarduAnahid@yahoo.de

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: