مردو آناهید

نیازی نیست که سامانی، قانونی یا سازمانی به مردمی آزادی بدهد بلکه راستی در این است که کسی آزادی انسان را به بند نکشد. کسی که، در اندیشه اش انسان را آزاد نمی داند، می خواهد با شیوه ای، عقیده ای یا حکومتی به مردمی آزادی بدهد. او شیوه و عقیده ی خود را آزادی می پندارد. از این روی او مردمی را، که در بند عقیده ی او کشیده شوند، آزاد می شمارد.

شناخت پدیده ی ” آزادی”، بدون گسستن اندیشه ی انسان از بند عقیده ها، نا مفهوم است. ” آزادی” را می توان از دیدگاه آزاد شناسایی کرد. بررسی پدیده ی آزادی از دیدگاه یک عقیده، گمراهی و گمان پروری است. تصور انسان از آفرینش هستی زمینه ساز اندیشه و معیار سنجش ارزش های پدیده ها است. انسانی که خود را مخلوق الاهی می پندارد، پیشاپیش روزنه ی دیدگاه خود را تنگ می کند، او مفهوم آزادی را با تسلیم برابر می داند.

این است که برای حکومت بر مردم باید رشته ی عقیده های گوناگون آنها را در دست گرفت و نیازی نیست که عقیده ها را یک پارچه کرد بلکه باید رشته ها را به یک رشته ی یگانه، توحید، پیوند داد تا آزادانه از نیروی آنها بهره گیری کرد. مهم این است که بیشترین کسان دارای عقیده ای باشند تا بندی برای گرفتن آنها وجود داشته باشد. کسی که به عقیده ای بسته نشده، آزاد است ولی در انبوه گرفتاران این آزادی ارزشی ندارد چون این کس ” آزاد ” رها شده از انبوه مردم است و رها شده از مردم ناتوان و سرگردان برجای می ماند.

اندیشه ی انسان، میلیون ها سال، پیش از پیدایش حکومتهای زورمندان آزاد بوده و دگراندیشی دستکم تا پیدایش دین های ابراهیمی  جرم شناخته نمی شده است. الاهان یکتا را حکمرانان خلق کرده اند تا مردم را برای همیشه در بند داشته باشند. حکمرانی بر سرزمین های بزرگ بدون الاهی زورمند آسان و پایدار نبوده است. این است که حکمرانان مردم را به اراده ی الاهی  و الاه را به خواسته ی خود خلق می کنند تا مردم به اطاعت از الاه و الاه را به اطاعت از خود مجبور کنند. بسان محمد و اسلام سازان که الله را صاحب همه ی پدیده های هستی ساخته اند تا خود صاحب هر پدیده ای بشوند. آنها انسان را درمانده و ناتوان و عبد الله ساختند تا خود خلیفه و حکمران بر مردم باشند. انسان گناهکار را که الله خلق می کند نیاز به هوا، آب و خوراک دارد که باید پیوسته به زاری و خواری از خالق خود، که مالک همه چیز است، به عجز و سرافکندگی گدایی کند.

” در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب”. بدیهی است “از دست و زبان که برآید کز عهده ی شکرش بدرآید”.

سوره ی النسآء (آیه ی 28)

الله بر شما آسان می گیرد چون او انسان را ضعیف خلق کرده است.

سوره ی الانعام (آیه ی 2)

اوست که شما را از گل خلق کرد، زمان مرگ را او می داند، شما باز هم شک می کنید؟.

سوره ی احجر (آیه ی 26)

آدم را از خاک، گل سیاه بو گرفته، خلق کردیم.

سوره ی الذاریت (آیه ی 56)

و خلق نکردم جن و انس را مگر آنکه مرا عبادت کنند.

این انسان پست و زبون کجا شایستگی ی آزادی دارد؟ از کجا توانایی دارد که به آزادی بیندیشد تا چه رسد به اینکه آزادی را بشناسد.

اینکه پدیده ی انسان از دیگر پدیده های هستی آفریده شده است، فرهنگی است چند هزار ساله، بینشی است که باید آزادگان در وجود خود بگوارند، بیامیزند، تا آزاد باشند که بتوانند آزاد اندیشه کنند.

آزادیخواهان و روشنفکران ایرانی آزادی را تنها از زبان دیگران شنیده اند و بیشتر آنها هم همانگونه بازگو می کنند که در کتاب نوشته شده است. کسی که اندیشه اش اجازه ی پرواز نداشته، او یارای آنرا ندارد که از فراز به پدیده ای بنگرد، اندیشه ی او در زندان عقیده ها یا تصور دیگران دست وپا می زند. برا ی روشن شدن گفتار نمونه  ای، از آرمان های گروهی آزادیخواه، را بررسی می کنیم. البته این بن نگری تنها برای نشان دادن آشفتگی اندیشه ی ما ایرانیان است نه خرده گیری بر گروهی، چون سخن از شناخت مفهوم آزادی است.

“ما خواستار جدایی دین از دولت (= ستیت = اتا) هستیم. ما انسان را در انتخاب باور وجدانی خود – دینی یا غیر دینی ـ صاحب حق، مختار و آزاد می شناسیم.”

آیا ” ما ” که انسان را صاحب حق و در انتخاب هر باوری آزاد می شناسیم جدا از انسان هستیم؟ آیا انسانی که در انتخاب دین آزاد است دین او آزاد نیست. آیا دینی( شریعتی) وجود دارد که انسان را آزاد بداند. آیا دینداران در دولتی، که جدا از دین است، وارد نمی شوند یا اینکه نخست دین وعقیده خود را، که داشتن آن آزاد است، زندانی می کنند. آیا ایمان به ” لا اله الا الله” و جهاد کردن با دگراندیشان حق انسان است.

آزادی به جهان بینی و تصور مردم از پدیده ی آزادی بستگی دارد. آزادی به خواسته و ستایش یا نکوهش کرداری آفریده نمی شود. انسان آزاد است و آراسته به خرد. اوست که نیک و بد را می شناسد و می آفریند، با قانونی یا عقیده ای می توان آزادی را از انسان گرفت نه اینکه آن پدیده ای که با او زاده شده است به خود او بخشید.

“ما به برابری حقوقی کامل ایرانیان، صرف نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، عقیده، مذهب و دیگر خصوصیات شخصی افراد بشر، اعتقاد دا ریم، و هرگونه تبعیض ونابرابری مبتنی بر این گونه تفاوت ها را نفی می کنیم.”

می بینیم ” ما” جدایی دین از دولت را خواهان بودیم، اکنون به عقیده ای در دولت ” اعتقاد” داریم. مگر دین به جز اعتقاد است؟ آیا اعتقاد ما با اعتقاد کسانی، که بعضی را بر بعضی برتری داده اند، در تضاد نیست؟  آیا ” ما ” نفی می کنیم که در اسلام کافر نجس است و باید با او جهاد کرد؟ آیا مذهب که فغان مناره هایش گوش مردم را می خراشد، احکامش از هنگام زادن تا مرگ انسان را رها نمی کنند، از خصوصیات شخصی افراد بشر است؟

“ما خواستار برابری حقوقی کامل زنان با مردان در همۀ عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم و بر رفع خشونت و آزارجنسی و جنسیتی تاکید می کنیم.”

” ما ” خود که خواستار این نیکویی هستیم، خیلی بزرگواری می کنیم، مرد هستیم یا زن؟ ولی معیار سنجش ما مردانه است. آیا باید زنان هم آزاد باشند که مردی را صاحب شوند، یا اینکه بتوانند چهارتا مرد بخرند؟ یا بتوانند شوهر خود را بیرون بیندازند؟ یا اینکه برابر این است که در اتوبوس مردها در یک سو وزنها در سوی دیگر جای داشته باشند. آیا به راستی زن یک پدیده ی زینتی است یا بار گرانی که بر گردن مردان آویخته شده است.  ما که بسیار پیشرفته و آزادیخواه هستیم خواهانیم که این همزیستان، زنان، همسان ما در عرصه ی اجتماع باشند. البته بر رفع خشونت و آزار هم تاکید می کنیم. پس ای زنان ما را شکر کنید که تا چه اندازه ما رحمان و رحیم هستیم.

آیا آسان تر نیست که آزادیخواهان در اینگونه ده فرمان ها خواستار باشند تا سامان کشورآرایی را بر خرد مردمان بنیان گذاری شود. آیا بهتر نیست، هر عقیده ای که ریشه ی خرد مردمان را می خشکاند به نقد بکشند. آیا تا این اندازه دشوار است که بدانیم مفهوم ” لا اله الا الله” با آزادی اندیشه یا به زبان سیاست با حقوق بشر در تضاد است.

درست است که در اسلام خلقت انسان یعنی خلقت مرد و زن از مرد برای سرگرمی مرد خلق می شود.

سوره ی النسآء (آیه ی 1)

ای مردم بترسید از خالق خود که شما را از یک کس خلق کرد و از او زن را برای او، از این دوکس مردان و زنان بسیاری منتشر ساخت…

ولی از دیدگاه خردمند زن و مرد دو پدیده ی جداگانه و پاره شده از یکدیگر نیستند. به ویژه امروز در هیچ جامعه ای نمی توان زن را بریده و جدا از مرد پنداشت. واژه هایی بسان : اجتماع، مردم، فرهنگ، تمدن، جهان بینی، خرد، دستآورد، مهر، خشم، دانش، دلاوری، بزرگی، نام، ننگ و…  که در زبان ما روان می شوند همه مفهوم پدیده هایی هستند که در جان انسان آمیخته شده اند همه از پیوند مردم با ارزش های فرهنگ آنها سخن می گوید، هیچگاه چنین ارزش هایی جداگانه به مرد یا زن نسبت داده نمی شوند چون در فرهنگ ایران زن و مرد همزاد، همگام، همیار و همسر هستند. نیازی نیست به برابری آنها اشاره کرد چون هرگز نابرابر انگاشته نشده اند، نیازی نیست که بر رفع آزار جنسی تاکید کرد چون آزار هر جانداری زشت، پلید و اهریمنی است.

                                            مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن           که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست (حافظ)

از آن روی منش انسانی در بند دروغ گرفتار آمده و به کژروی کشیده می شود که منش او از راستی گسیخته شده است. سامانی که از همپرسی انسان ها برای همآهنگ ساختن آرزوها، توان ها، نیروهای آشفته ی اجتماع ساختار پیدا کند، بر منش و سرشت انسان استوار خواهد بود. چنین سامانی خشم و مهر، نیاز و آز، گستاخی و آرامش و تضاد های درونی و برونی پدیده ها را با راستی و راستکاری به هم پیوند می دهد. سامان راستکاری خواسته های همسو و همآهنگ مردم را با یکدیگر همگام می سازد تا زشتخویی انسان در مهار دورنگری سازگار گردد.

قانون های الاهی یا احکام شریعت بر ضد سرشت انسان و برای سرکوبی اندیشه ی گستاخ انسان است. چنین احکامی دروغ و انسان ستیز هستند. ما که با دروغ خو گرفته ایم و به دروغ ایمان می آوریم از شناسایی سرشت و منش راستی درمانده خواهیم بود. در احکامی که برای فریب و پرورش نادانی از رحم، نفقه، اجرت، احسان، عدالت بر زنان سخن می گوید نشان آن است که زنان در آن اجتماع با خشم، ستم، بیچارگی و ناتوانی روبرو هستند. خواستن کاهش در بی دادگری نشان دادگری نیست.

سوره ی النسآء (آیه ی 3):

اگر می ترسید که نمی توانید در حق دختران یتیمه عدالت کنید، پس آنچه که خواهانید از زنان دو تا، سه تا چهار تا، اگر ترس دارید که عدل نتوانید کرد پس یک زن بگیرید یا با زنی که مالک بر او هستید بسازید و با او جور نکنید.

در مردمی که خود دادگری را می آفرینند کسی درمانده و ناتوان نیست که به رحم و صدقه ی همزیستان خودش نیاز داشته باشد. ما زمانی می توانیم برکسی رحم کنیم و عدالت داشته باشیم که برآنکس ستم و بی داد رفته باشد. پس اگر ستمکارانی بخواهند که مردمی را بنده و ستایشگر خود سازند باید نخست هر حقی را از آن مردم بگیرند تا آنها خوار و ضعیف و محتاج باشند، که بتوان به آنها رحم و احسان کرد و صدقه بخشید، تا ستمکاران بتوانند خود را رحمان و رحیم بنمایانند، تا ناتوان شدگان همواره شکرگزار و فرمان بردار ولی نعمت خود باشند.

آزادگان به شمشیر عدالت نیاز ندارند، آنها به فرهنگی نیاز دارند که تضادهای سرشت انسان را با راستی پیوند دهد تا مردم منش های خود را به نیکویی به کار ببرند. مهر و کین، آرزو و آز، خشم و نوازش، گستاخی و همراهی، شک ورزی و پیروی در منش انسان بنیاد دارند و همه از سرشت او برآمده اند تا انسان بتواند بر دشواری های زندگی چیره شود. اگر اینگونه منش ها، که ما آنها را نیک یا بد و زیبا یا زشت می پنداریم، با خرد و بینش دورنگری همآهنگ شوند هیچیک بد و زشت نخواهند بود و همگی سودبخش و خوشآیند هستند.

هنگامی که ما پس از هزار و چهارسد سال در زیر فشار احکام اندیشه سوز به این گوهر برخورد کرده ایم که احکام اسلامی از پیشرفت اندیشه ی انسان جلوگیری می کند، پس باید بپذیریم که تا امروز هم پیشرفت اندیشمندان ایران بسیار کند بوده است، پس باید با شک ورزی به هر معیاری که در بینش ما ساخته شده است نگاه کنیم، پس باید اندازه های سنجش ارزش های مردمی را بازنگری و نوسازی کنیم. هرگز نمی توان به راستی و درستی با معیارها ی اسلامی، که در بینش ما آمیخته شده اند، احکام اسلامی را نقد و بررسی کنیم.

تنها فروغی که ما را در راه شناخت ارزش های فرهنگی یاری می کند خرد کاربند و اندیشه ی پالایش شده از بینش الاهی است. در سرشت انسان راستی هم هست که ما آنها را با دروغ پنهان ساخته و تنها دروغ را که بر ما واقعیت پیدا کرده است حقیقت می پنداریم و حتا فریاد راست درون خود را نشنیده می گیریم و همه راستی خود را با دروغ از یکدیگر پنهان می داریم. بهتر است که با نمونه ای از رفتار خود بخشی از درون خودمان را آشگار سازیم.

بیشتر مردم هنگام بهار که در باغ ها و سبزه زارها گردش می کنند، ناخودآگاه یاد یار و دلداری می افتند، خواهان درآغوش گرفتن یا آمیزش با مهرپروری هستند. شکوفایی گل ها، آواز پرندگان، پرواز پروانه ها و جهیدن سنجاب ها همه یک جیز را به نمایش گذاشته اند و آن یافتن و آمیز کردن با یار است. آواز بلبل ها، شکفتن گل ها و حتا میلیاردها گردی که از شکوفه ها در هوا پخش شده اند، برای بادار شدن یا باردار کردن در جستجوی یارند یعنی همه ی جاندارن در تکاپوی همین سایش، نوازش، شادبخشی و شادکامی هستند. انسان که هنوز در نهادش راستی است، در این آهنگ که از ساز جانداران راست کردار نواخته می شود مست می گردد و آوای درونش را می شنود. در اینجاست که دین فروشان دروغوند رسوا می شوند.

ما که از زیبایی گل ها و پرندگان سرمست و شادمان می شویم چگونه باید از دیدن زیبایی های انسان پرهیز کنیم. در سرشت انسان است که از شادی دیگران شاد می شود. همانگونه که از بازی و هیاهوی کودکان خردسال اندوه خود را فراموش می کنیم همانگونه هم از آراستن و آرایش جوانان، که به خیابان ها و بازارها شکوه ویژه ای می بخشند، شادمان هستیم. یارگیری و یاریابی در سرشت انسان است با قانون الاهی سازگاری ندارد.

مردی که از زیبایی های پیدای یک زن به شگفت نیاید و نگاه، مژگان، لبخند، خال و موی زیبا در درون او آشوب برپا نکنند به افسردگی دچار است. بدیهی است که زنان هم ویژگی های دیگری را در مرد ستایش می کنند. زیبایی را می توان ستایش کرد و از دیدن آن شادمان شد ولی نمی توان آنرا به بند کشید و در گنجه ای زندانی کرد تا ستایشگران در آرزوی دیدن آن رشک ببرند.

ما نه تنها در زیر فشار شریعت اسلام فرهنگ خود را فراموش کرده ایم بلکه منش هایی که در سرشته ما وجود دارند به کژکرداری واداشته ایم. شادمانی انسان در پیوند با دیگران، در گروه، در انبوه مردم آفریده می شود، حتا خوردن و نوشیدن در جشن ها شادی بخش تر هستند. ما از لبخند یعنی از شادی کودکی شاد می شویم این است که به او شیرینی می دهیم به فکر سود و زیان این کار نیستیم.

                                                            چنان پر شد فضای سینه از دوست

                                                                                که فکر خویش گم شد از ضمیرم (حافظ)

پیوند زن و مرد قانونی نیست، انسانی ست. زن و مرد در خواستن  به سوی یکدیگر کشیده می شوند و از دوست داشتن است که یکدیگر را می بوسند و می بویند و می نوازند. آنها در مهرورزیدن شادی را می آفرینند، به هم شادی می بخشند، هریک تنها در شادمانی دیگری شاد می شود. گاهی نوازش زیاد به رنجش دلدار و گاهی هر رنجی از سوی دلدار به نوازش می گراید ولی نه این از خودخواهی بلکه برای نشان دادن شدت مهرورزی است.

از زبان جاودان یاد، فریدون مشیری، بشنویم که شیرین تر سروده است:

  کار شیرین به جهان شور برانگیختن است،

                عشق در جان کسی ریختن است.

  کار فرهاد برآوردن میل دل اوست،

   خواه با شاه در افتادن و گستاخ شدن،

                     خواه با کوه درآویختن است.

اگر در جامعه ای زن پدیده ای برای کامیابی مرد باشد، در آمیزش، مهرورزی و شاد ساختن یکدیگر گم می شوند چون دیگر دلدار و دلداده ای وجود ندارد که با هم شادی را بیافرینند بلکه تنها گامگیر وجود دارد. در این آمیزش ممکن است که کامگیری مردانه در خفت و شکنجه ی زنان شدت یابد. نسبت خفت و پستی زن در زیر خواسته های مرد افتخار و بلندی مردان به حساب می آید. در این بینش مرد دیگر انسانی نیست که از مهرورزیدن به دلدارش خود را فراموش می کند بلکه مهاجمی ست که با خشم چیزی را به تصرف در می آورد.

در جامعه ی ما که مردان بر زنان فرمانروایی دارند، زن از ترس ستم مرد در پناه ترحم مرد است. یعنی مرد هم گرگ است و هم شبان، هم دزد است و هم دژبان، هم درد است و هم درمان. در چنین مردمی زن و مرد دو پدیده ی هم ارزش و همسان نیستند، زن کالای مصرفی و مرد مصرف کننده ی کالا است. زن و مرد که بریده از هم هستند یکی حاکم و دیگری محکوم است، اکنون که مرد حاکم است اوست که می گیرد، نگهبانی می کند، آزاد می کند و بر زن رحم می کند. در چنین بینشی مرد می تواند به زن ” آزادی” بدهد یا زن به زور ” آزادی”  را از او بگیرد ولی باز در ذهن هر دو مرد فرمانرواست، اوست که می دهد یا نمی دهد.

در فرهنگی که زن و مرد پدیده ی انسان را ساختار هستند، آنها به هم پیوستگی دارند، پیوند آنهاست که بنیاد زندگی را پرورش می دهد. آنچه که در بینش و فلسفه های کهن از آفرینش هستی گفته اند از پیوند زن و مرد و آمیزش آنها سر چشمه داشته است. یعنی انسان دانش پیدایش هستی را از راه آمیزش زن و مرد آموخته است.

پیدایش واژه هایی بسان جاندار، جانان، آفرینش، مهر از همین پیوند هستند که امروز گوهر درون آنها با ابزارهای اخلاقی بی ارزش شده است.

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: