مردو آناهید

این درست است که مردان ستایشگر، دلباخته و نوازشگر زنان هستند ولی بینش بیشترآنها با بُن مایه های زن ستیزی آلوده شده است.

پیشرفت هر اجتماعی به رشد فرهنگی زنان آن اجتماع بستگی داشته و دارد. یعنی فرهنگ مردمی پیشرفت می کند که زنان در پرورش پدیده های اجتماعی با مردان هم اندیشی داشته باشند. به زبانی دیگر پیشرفت فرهنگی بدون هم اندیشی زنان بسیار آهسته و دشوار است. با این وجود مردان، که فرمانروایی را در جامعه از آن خود می دانسته اند، پیوسته از هم اندیشی و همیاری زنان در خانمان، شهر و کشورآرایی پیشگیری کرده اند.

فرمانروایان سازندگان و پرورندگان احکام مذهب ها بوده اند و احکام دینی را بر این پندارها بنیان گذارده اند. در جامعه های مذهبی اندیشه ی بانوان کمتر از مردان توان گسترش و پرواز پیدا می کند. مردمان بر اساس تصور خود، از آفرینش انسان، اجتماع خود را برپا کرده اند. از آنجا که در دین های ابراهیمی زن برای بهره مند شدن مرد خلق می شود این است که مردان با ایمان در مورد زنان به همانگونه رفتار می کنند که خالق آنها امر کرده است.

در اسلام، الله، مردان را بر زنان سرور گماشته  است.

 سوره ی النساء(آیه ی 34):

مردان به سروری بر زنان گماشته شده اند، آنها از دارایی خود خرج می کنند، الله به مردان بزرگی و نیرومندی داده است، این است که الله برخی را بر برخی برتری می دهد. زن باید فرمانبردار و راز دار او باشد. چنانچه نافرمانی کند او را بترسانید و سپس از او را از خوابگاه دور کنید و پس آنگاه او را بزنید تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره جویی نکنید که الله بالاتر و بزرگ است.

 سوره ی البقره(آیه ی 223):

زنان شما کشتزار شما هستند، پس وارد شوید بر آنها هرآنگاه که خواهید و با هر روشی که خواهید.

در اجتماع مسلمانان مردان بنده ی الله و زنان بنده ی مردان هستند. می بینیم که زنان به اراده ی الله پست تر از مردان خلق شده اند، به امر الله سرکوب می گردند، به حکم او هم مردان به آزار رسانی و دیده بانی ی زنان گماشته می شوند.  در این روش مردان، که از سرشت خود نیازمند و دلباخته ی بانوان هستند و به گفتار هم آنها را ستایش می کنند، به ستیزه جویی با زنان برانگیخته می شوند. مردان با ایمان زنان را از آن خود می پندارند و برآن هستند که آنها را به امر الله تربیت کنند. زنان به ناچار مردان را همیاری و پشتیبانی می کنند و به کردار با دوستانی که در درونشان تخم دشمنی با آنها کاشته شده است همبستر و همگام می شوند.

گامهایی که بانوان ایران در راه آزاد شدن اجتماع برمی دارند بسیار سنگین تر و دشوار تر از پیشرفت مردان در این راه است. زیرا از یک سو آنها با انبوه مردم در زیر فشار حکومت مردم ستیز گرفتارند و از سویی دیگر گرفتار بینش آلوده ی مردان اجتماع هستند. این گرفتاری بیشتر از فشار حکومت از پیشرفت فرهنگی زنان جلوگیری می کند.

در بینش زنان همان معیارهایی جای گرفته اند که مردان با آن معیارها جامعه ی مردسالاری را سازمان داده اند. یعنی دیدگاه زنان هم همسان دیدگاه مردان به معیارهای مردسالاری آلوده و نادرست است. از دیدگاهی که آلوده باشد نمی توان به روشنی، راستی و درستی را در پدیده های اجتماعی، بررسی کرد. این است که بانوان بیشتر خواسته های خود را با همان پوششی آشگار می کنند که در جامعه مردسالاری آموخته اند و کمتر به درون مایه ی خواسته های خود می پردازند. از آنجا که این پوشش ها با نیرنگ در جامعه ی مردسالاری پدیدار شده اند امکان آن وجود دارد که درون مایه های این خواسته ها، برای زنان، سود بخش نباشند.

در حکومت اسلامی میدان جنبش زنان بسیار تنگ تر از جولانگاه مردان جامعه است. از این روی زنان خواستار آن هستند که مرزهای آزادی آنها هم اندازه ی آزادی مردان باشد ولی مردان هم در این جامعه گرفتار ستم ورزان حکومت هستند. به نمونه ای اشاره می کنم: وکیلی که باید سرسپرده ی ولایت فقیه باشد، او پیش از هر چیز باید در بینش خود خرد انسان را اانکار کند، چنین وکیلی چه زن باشد و چه مرد، بینش او تاریک و خرد او در ایمانش سوخته است. سخن از این است که مردم باید بتواند آزادانه، نیک و بد را شناسایی کند، کسانی را به نمایندگی برگزیند نه اینکه زنان باید اجازه داشته باشند، که به فرمان فقیه، مسلمانی را انتخاب کنند.

روندی که در مردسالاری به کار برده شده این بوده است که مردان خود را سرپرست زنان می پنداشتند و با همین پندار قانونهای مدنی در جامعه ی مردسالاری ساختار پیدا کرده است. اجاز داشتن همکاری و همیاری بانوان در سازمانهای کشوری و کارکردن آنها در هسته های تولیدی نشان بازنگری در این پندار نادرست نیست. زنان پیشتاز تنها با پوسته ی احکام و معیارهای زن ستیزی در برخورد نیستند بلکه بیشتر با بنیاد بینشی روبرو هستند که دیدگاه زنان را هم آلوده کرده است. بدون بازنگری در معیارهای مردسالاری و گسستن بندهای عقیده های کهنه امکان نوزایی و نوآفرینی ی ارزش های فرهنگی بسیار ناچیز است. با سخنی کوتاه: آنچه را که مردان در اجتماع ایران دارند یا می توانند داشته باشند نمونه های باشکوهی نیستند که بتوان آنها را در آرمان های بانوان جای داد.

برای روشن شدن گفتار به نمونه ای اشاره می کنم. آزادی در روند آمیزش زن با مرد تنها به احکام اسلامی یا قانون های اجتماعی بستگی ندارد بلکه بیشتر به سامان یا به آشفتگی بینش مردان و زنان اجتماع پیوند دارد و این پیوندها را نمی توان دید یا سنجید. آمیزش زن با مرد می بایست از ویژگان و خودمانی های انسان باشند که در سرشت او نهفته شده اند و میلیون ها سال پیش از اسلام بدون ” نکاح” انجام می شده است و هزاران سال هم مردمان با فرهنگ این زیبایی و شادی را ستایش می کرده اند. ولی در اجتماع دینداران این پیوند نسبت به عقیده ی انبوه مردم با آلودگی های گوناگون ارزش گذاری می شود. در اجتماع ایران، که بینش مردم با معیار اسلامی آلوده است نمی توان این ارزش ها را به آسانی شناسایی کرد. در عقد ” نکاح” زن را، با مبلغی معلوم و مدتی معلوم، به تصرف مردی واگذار می کنند. این پیمان را آخوندی به عربی می خواند و بیشترین روشنفکران هم از این ننگ شرمسار نمی شوند چون هنوز هم در نهانخانه ی ذهن آنها آمیزش زن و مرد یک سوداگری است. از همین دیدگاه مرد با سرفرازی در تصرف زنی پیروز می شود و زن به تصرف شدن خود تن می سپارد. بنا براین از ماهیت زن ستیزی در پیمان “نکاح” تنها با روشن اندیشی بانوانی یا نواندیشی ی دخترانی آزاده کاسته نمی شود بلکه ستم ورزی در این کردار باید در بینش انبوه مردم شناسایی و از دیدگاه آنها پاک شود. دختری که یار خود را آزادانه برمی گزیند و برآنست که شادی خود را در آمیزش با او بیآفریند. او باید نخست این حق را که مردم به ستم از او بریده اند باز پس بگیرد. او آنگاه به این راستی می رسد که انبوه مردم این حق را، که با او زاده شده است، گرامی بدارند. آزادگی و آزاد بودن زنان، در پیوند آنها با مردان، زمانی بارآور می شود که ارزش های این آزادی در بینش همگان جای گرفته باشد.

به هر روی مبارزه بانوان در راه پاره کردن بندهای بردگی به آنها و به مردان می آموزد که جامعه ی ایران به آن نوزایی و بازسازی فرهنگی نیاز دارد که از اندیشه ای آزاد مردم تراوش کرده باشد. این نوزایی و بازسازی بدون رها ساختن اندیشه ی روشنفکران از زندان عقیده های پسمانده کمتر امکان پذیر است.

حکومت اسلامی در ایران از بینش مردم ایران سرشته نشده است، او تنها برای پایداری اسلام در تلاش است، او ایران و مردم ایران را برای پرورش و گسترش این شریعت کهنه به گروگان گرفته است. حکومت اسلامی هر گامی را که بگذارد برای نگهداری اسلام است، او از هیچ گونه فریب و دروغی روی گردان نیست که بتواند از مرگ این شریعت جلوگیری کند، او نه تنها ایران و مردم ایران را در این راه خرج می کند بلکه آماده است که سیمای الله و شریعت او را بپوشاند تا مردم را در مهار اسلام نگهدارد. ستمکاری و مردم ستیزی که در حکومت اسلامی نمایان است سیمای الله و شریعت اسلام را آشگار می کند. این است که آزادگان به ویژه بانوان آزاده از دیدن این زشتی ها بیزارند.

خواسته هایی که از درون بانوان پیشرو تراوش می کنند، خواه ناخواه، بر ضد اوامر الله و احکام شریعت هستند.  ازاین روی خشم و ستمکاری حکومت اسلامی هم، در برابر جنبش های آزادیخواهی زنان، سخت تر و سنگین تر از کرداری است که او در برابر جنبش های همگانی انجام می دهد.

هر گامی که آزاداندیشان پیروزمندانه در برابر حکومت اسلامی به پیش می گذارند از فشار چنگالی می کاهد که به دست این حکومت برگلوی مردم فرو می رود. البته آزاد شدن ایران و ایرانی، از زیر ستم این خشم آوران، تنها شکست حکومت اسلامی در ایران به شمار می آید. اگر در ایران شمشیر شریعت از دست والیان حکومت اسلامی گرفته شود آنها ایران را از دست می دهند، نه اسلام را، چون با زهری را که در زمینه ی فکر مردمان کاشته اند اسلام در ذهن مردم جریان خواهند داشت.

ولی برآیند پیروزی های زنان، برای والیان خلافت الله، بسیار ترسناک و کشنده است زیرا هر گامی که زنان را به  پیروزی نزدیک کند گامی است که اسلام را به گریز وادار می کند. با آزادی زنان نمی توان سیمای شریعت و احکام را بزک و از رهایی مردم از احکام شریعت جلوگیری کرد. پیروزمندی زنان، ناتوانی  الله و ناپختگی  اوامر او را به نمایش می گذارد، همه ی دروغ ها و نیرنگ های والیان خلافت و سازندگان اسلامهای راستین را رسوا می کند، پوسیدگی ی نهادهای زن ستیزی را بر همگان آشگار می سازد. برای حکومت اسلامی  بهتر و آسان تر است که بارها در برابر مردان شکست بخورد تا یکبار در برابر خواسته های زنان سر فرود آورد.

درست است که رای زنان مسلمانی، که به فرمان ولایت فقیه برای بیعت فراخوانده می شوند، ارزش شمردن ندارند ولی همین کردار هم نشان می دهد که احکام شریعت تا آن اندازه کهنه شده اند که حتا زنان مسلمان هم بر ضد آنها برخاسته اند. کسانی که هزار و چهارسد سال با سخنان رسول الله زنان را به کنارگیری از جامعه مجبور کرده اند باید سخنان الله و رسول او را به دروغ تعبیر و تفسیر کنند تا فرسودگی شریعت را بر همگان بپوشانند.

نکته ی دیگری که باید اشاره کنم، مبارزه ای که برضد پسماندگی عقیده ها و پندارهای جامعه ی مردسالاری باشد برضد مردان آن جامعه نیست چون پیروزی بانوان با آرمان های روشن اندیشان و آزادیخواهان همسو و همآهنگ است. اگر چه برخی از روشنفکران ایران این همسویی و همآهنگی را نمی پذیرند. زیرا آنها ناآگاهانه خود را برتر و داناتر از زنان می پندارند و براین پندار می خواهند، به زنان آزادی را، که خود آن را نمی شناسند، ببخشند. اینگونه روشنفکران گمان می کنند، تنها آنها هستند، که می توانند مرزهای آزادی زنان را در جامعه نشان دهند. معنای این پندار این است: می توان زنان را با مردان برابر نامید ولی این برابری را باید آن مردان، که داناتر هستند، تعریف کنند.

آزادی زنان، بدون بررسی بن مایه های زن ستیزی که در بینش مردم نهفته شده، آرمانی است باشکوه که همیشه در سراب پندار خواهد ماند. در اجتماعی که زنان همگام با مردان نباشند از نیروی پیشرفت اجتماع کاسته می شود چون مردان باید زنان به همراه خود بکشند. چگونه کسی می تواند برای رسیدن به آزادی پیکار کند و هم زمان آزادی را از یاران و بستگان خودش جدا سازد.

هر آنگاه که، در اندیشه ی انبوه مردم، بانوان برابر و همتای مردان بشوند، نیازی به سنجش ارزش زن با مرد نیست، در آن زمان زنان در بینش مردم آزاد خواهند بود حتا اگر همه ی مردم در گروگان والیان اسلام باشند.

زندگی در کشوری آزاد نشان آزاد بودن انسان از عقیده ی خود نیست. چه بسا زنان و مردانی که به نازندگی، در دل کشورهای آزاد، زنده اند ولی آنچنان در زندان عقیده ی خود گرفتارند که آزادی و آزادگان از آنها شرمسار می شوند.

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: