مردو آناهید

واژه های ذهنی کلید رمز گنجه ای هستند که کمتر برای گشودن آن گنجه به کار گرفته می شوند و بیشتر کسان همان کلیدها را زبان به زبان می گردانند. چون ما بیشتر می پنداریم که درون گنجه را می شناسیم یا بیگانگی خود را با درون گنجه پنهان می داریم. این است که پیوسته واژه ای را، بدون شناخت مفهوم آن، می خریم یا می فروشیم. یعنی ما بیشتر سوداگران کلیدهای گنجه ای هستیم که ارزش های درون آن را نمی شناسیم.

واژه هایی بسان حقیقت، عقیده، شک ورزی، نقد، خرد، آزادی، خصوصی و عمومی از گنجه هایی هستند که بیشتر مردم با درون آنها آشنایی ندارند ولی اینگونه واژه ها بازار زبان بازان را گرم می کنند و مردم را فریب می دهند.

برای روشن شدن گفتار نگاهی کوتاه به درون گنجه ی واژه های نامبرده می اندازیم.

1- حقیقت کدام است؟ حقیقت این است که حقیقتی بی خراش وجود ندارد. یعنی یا برای هر پدیده حقیقت های گوناگونی وجود دارند یا حقیقتی وجود ندارد.

2- آیا داشتن عقیده حق انسان است؟  داشتن عقیده، حق بشر نیست، شاید رنج اندیشیدن را بر انسان هموار می کند ولی عقیده گره گشای دشواری های زندگی نیست. انسان به بینشی نیاز دارد که پیوسته تازه و نو بشود تا او بتواند پدیده ها را تازه به تازه ارزشیابی کند. هر عقیده ای در درازای زمان کهنه و پوسیده می شود. حقوق بشر این نیست که انسان، از عقیده ای پیروی کند، بسان گوسپندان به گله ی شبانی پیوند داشته باشد، دانایی را به پیشوایی بسپارد، بلکه حقوق بشر این است که مرزهای عقیده ها را بشکند، بندهای بردگی خود را پاره کند، خودش اندیشه کند و بداند.

3- شک ورزیدن حق بشر است که او بتواند نابسامانی و کاستی های عقیده ها را بهبود بخشد. نشان دادن زشتی ها یا زیبایی ها، حتا نکوهش عقیده ای دشنام و توهین نیست.  به کار بردن واژه ی “توهین” در این مورد  آیینه ی ” نقد ” را تیره و زشتی های عقیده را پنهان می سازد. نقد کردن عقیده ها حق بشر است نه داشتن عقیده.

4- خرد چگونه سیمایی دارد؟  خرد، توانایی انسان در شناسایی تضادهای عقیده ها با پدیده های هستی است نه عقلی ساختن و پذیرفتن آن تضادهاست. خردمند شک ورز و عاقل با ایمان است.

5- کاربرد آزادی برای چیست؟ آزادی، در همپرسی مردم برای سامان دادن راستی و نهادن مرزهای آزادی سازنده است. آزاد ساختن خشم دروغوندان، پایمال کردن آزادی مردم است، آزاد گذاشتن عقیده های مذهبی یعنی به بند کشیدن اندیشه های آزاد و سرکوب خرد انسان است.

6- مفهوم “خصوصی یا عمومی” بودن پدیده ای تا آن اندازه بر ما پوشیده بوده است که بیشتر روشنفکران هم از شناسایی آن به دور مانده اند و در این مورد حتا به تضادهای پندار  و گفتار خود نمی اندیشند.

در این نوشتار برآنیم که اندکی بیشتر به درون گنجه ی کلمه های ” خصوصی یا شخصی” و کلمه ی ” عمومی” بنگریم. کاربرد واژه های فارسی به جای کلمه های “خصوصی یا شخصی” تا اندازه ای ناآشنا است ولی در این نوشته کوشش می کنم به جای آنها واژه های فارسی” ویژگانی یا خودمانی” را به کار ببرم. البته روشن است که  کلمه ی “عمومی” برابر با واژه ی ” همگانی” است.

اندیشه و پندارهایی که در درون کسی جوانه می زنند ولی بر دیگران بروز نمی کنند از ویژگان همان کس به شمار می آیند.

نمونه ی یک: راز های درون من خودمانی های من هستند که بر کسی آشگار نمی شوند. ولی زمانی که من می پندارم و می نویسم: کسی که به عقیده ای ایمان دارد، او نمی تواند به درستی پدیده ای را، جدا از معیارهای ایمانش، بررسی کند. این گفتار  روی کاستی و نادرستی ی همه ی پژوهش ها و بررسی های اجتماعی ی دین باوران جهان انگشت می گذارد. بنابراین این اندیشه ای است که از آگاهی های همگانی برخاسته و با بینش همگانی برخورد می کند. شاید بتوان گفت که این گفتار از دیدگاه ویژه ای می نگرد ولی به نادرست بودن دیدگاه همگان اشاره می کند.

نمونه ی دو: زمانی که انسانی در تنهایی سرخوش است کردار او به خودش پیوند دارد، خصوصی است. زمانی که به کردار زن و مردی درهم می آمیزند، تا زمانی که کودکی آفریده نشده، آن کردار به آن دوکس پیوند دارد ولی خصوصی نیست شاید کرداری خودمانی باشد. اگر آنها آمیزش خود را برای گروهی به نمایش بگذارند، آن کردار به همه ی باشندگان آن نمایش پیوند پیدا می کند. ( این که در این نمایش به کسانی ستم یا شادی وارد می شود مورد این نوشتار نیست.) اگر آمیزش زن و مردی را در رسانه ای بسان کتاب یا تله  ویزیون پخش کنند دیگر آن کردار از ویژگان گروهی نیست بلکه نمایشی است همگانی.

پس نمی توان کرداری را که به همگان برخورد پیدا می کند آن کردار را خودمانی پنداشت. پدیده ای را می توان “خصوصی” نامید که هیچ عقیده یا هیچ قانونی برای آن پدیده مرزی را نشان نگذارد. چون قانون یا عقیده از برآیند برخورد همگانی برخاسته است. هر عقیده یا قانونی که مرز یا روشی را برای کرداری نشان دهد دیگر نمی توان آن آن کردار و همچنین آن عقیده یا قانون را از ویژگان کسی یا کسانی نامید و آنها را خصوصی نامگذاری کرد.

در اجتماعی که زن و مرد برای آمیزش با یکدیگر به پروانه ی شرعی یا قانونی نیاز دارند دیگر پیوند آنها پدیده ای خودمانی نیست چون جامعه پیوندی را ازدواج می شناسد که مشروع یا قانونی باشد. یعنی احکام آن اجتماع حتا آمیزش زن و مرد را کرداری خصوصی نمی داند. پس چگونه یک روشنفکر، بدون فکر، می تواند بپذیرد: عقیده ای که احکام همگانی را می پرواند پدیده ای است خصوصی. براین اساس اگر قانونی مرزهای برخورد زن و مرد را می کشد باید آن قانون از همپرسی ی همگان، نه از عقیده ی گروه ویژه ای، برخاسته باشد.

اندیشه و بینشی را می توان از ویژگان کسی، یعنی خصوصی، نامید که تراوش آن بر دیگران وارد نشود. کسی که جهان بینی ویژه ای دارد، برای زندگانی خودش، پدیده های هستی را از آن دیدگاه ارزشیابی می کند. پس بینش آن کس از ویژگان آن کس است. ولی اگر برآیند کردار همان کس با بینش دیگران سایش پیدا کند، چون کردار او با اندیشه ی همگان در برخورد است، نمی توان جهان بینی او را جدا از پدیده های همگانی به شمار آورد.

زمانی که سازمان های همگانی عقیده ای را با قانون مرزبندی می کنند نشان می دهند که آن عقیده پدیده ای است که با همگان برخورد دارد. کسی که می خواهد ویژگان عقیده ی خود را بر همگان فرود آورد یا آنها را به دیگران بیآموزد او به دنبال همگانی ساختن عقیده ای است. همگان که با ساختار این عقیده برخورد دارند باید بتوانند که ویژگی های آن عقیده را بررسی کنند تا زیبایی و زشتی ی آن پندارها برهمگان روشن شود.

عقیده ای که، از کودکستان تا دانشگاه به همگان آموزش داده می شود، قانون ها و خواسته های مردم را مرزبندی می کند، نیکی و بدی یا زشتی و زیبایی یا حق و ناحق را پیش نویس می کند پدیده ای نیست که بتوان آن را از ویژگان کسی یا کسانی شمرد.

عقیده کالایی نیست که ساختار شناخته شده ای را داشته باشند بلکه پدیده ای است که بر خرد انسان فرمانروایی می کند. سود و زیان هر کالایی را می توان بررسی و پی گیری یا ارزشیابی کرد ولی بررسی کردن سود و زیان عقیده ی حاکم بر اجتماع بسیار دشوار است. چون مفهوم سود و زیان را هم آن عقیده برای اجتماعی پیش نویس کرده است. یعنی آب از سرچشمه زهرآلود می شود ولی زهر آن چشم خرد را کور می کند.

خردمند نمی تواند عقیده ای را که بر همگان آشگار و تعریف شده است پدیده ای خصوصی بشمارد. البته پیروان عقیده ها پیوسته پوسته ی عقیده ی خود را آرایش می دهند تا زشتی های عقیده ی آنها آشگار نگردند. پیروان با این گفته، که عقیده پدیده ای است خصوصی، دیگران را از کاوش کردن در درون آن عقیده بازمی دارند. بنابراین هر عقیده ای باید از سوی دشمنان آن عقیده شکافته و بررسی شود. چون پیروان کاستی ها و زشتی های عقیده ی خود را می پسندند و تلاش می کنند که آنها را در پوشش دیگری نمایش دهند.

حقوقدانان بزرگ جهانی دروغ های بسیاری را به ما خورانده اند و ما بیشتر آنها را بدون شناخت نشخوار می کنیم. یکی از دروغ ها که، در ذهن همگان فرو رفته و چشم خرد بیشتر روشنفکران را هم بسته است این است که”عقیده، مذهب یا دین از ویژگان خودی هستند نه همگانی”.  همین گفتار ساده که دروغ است راه گسترش پسماندگی، ستمکاری و نادانی را در اجتماع باز کرده و زبان نقد، بررسی و اندیشه ی آزاد را به بند کشیده است.

برای اینکه ارزش شناخت مفهوم واژه های “خصوصی و همگانی” روشن تر شود بند 18 منشور جهانی حقوق بشر را مرور می کنیم. در این بند روشن می شود که حقوقدانان جهان می پنداشته اند که عقیده از ویژگان گروهی است، به روند اجتماعی همگان، با ساختار کشورآرایی پیوندی ندارد. هر کس می تواند آیین های عقیده ی خود را آزادانه انجام دهد بدون آنکه با همگان برخوردی داشته باشد. این پندار نادرست از آنجا برخاسته که بینش خود آن استادان به عقیده ای نادرست آلوده بوده است. آنها نمی توانسته اند دروغ را با پندار دروغ خود شناسایی کنند.

بهتر است به بند  ۱۸ ی منشور جهانی حقوق بشر( برگردان فارسی از زبان آلمانی) اندیشه کنیم.

< هر کس حق داشتن آزادی در اندیشه، وجدان و مذهب را دارد، این حق در برگیرنده ی آزادی در تعویض مذهب یا بینش خود می باشد، همچنین آزاد است که، مذهب یا بینش خود را، به تنهایی یا همراه با دیگران، همگانی یا خصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئین های مذهبی بنمایاند>.

این قانون به نام ” آزادی در اندیشه” راه را برای گسترش عقیده ها باز و از آزادی ی اندیشه ای که مذهب را نقد کند جلوگیری می کند. با آوردن پرسش هایی به تضادهای درون بند 18 منشور حقوق بشر اشاره می کنیم.

اگر دین یک پدیده ی همگانی نیست پس چرا سازمان جهانی حقوق بشر بر آزادی آن پافشاری می کند؟

عقیده ای که خصوصی است چه نیازی به آزادی دارد چرا باید بتواند بر همگان آشگار شود؟

آیا استادان سازنده ی منشور حقوق بشر از تضاد احکام اسلام، که حکومت گرا است، با این منشور بی خبر بوده اند؟

آیا عقیده ای را برای نمایش به همگان آموزش می دهند یا برای گسترش دادن آن عقیده در ذهن همگان؟

آیا با این قانون حقوق بشر حق خوداندیشی و آزاداندیشی از کودکان گرفته نمی شود؟

آیا آلوده کردن اندیشه ی دیگران ستمکاری نیست که حقوق بشر این کردار را حق بشر می داند؟

آیا کودکان بشر بشمار نمی آیند که، در این بند قانون، حق اندیشیدن را از آنها گرفته و به عقیده ی حاکم سپرده است؟

آیا کردار جهاد، کشتار یازده ی سپتامبر، به جز انجام آیین های مذهبی گروهی از مسلمانان بوده است؟

آیا ” مسلمانان تندرو” یا “مسلمانان راستین” از عقیده داران نیستند یا بشر به شمار نمی آیند؟

آیا پیش گیری و مبارز بر ضد تروریست های مذهبی، ضد ” بند 18 منشور جهانی حقوق بشر” نیست؟

اگر اندکی به پاسخ این پرسش ها اندیشه کنیم می بینیم که دستکم این بند از منشور حقوق بشر راست نیست که امروز مردم جهان با دروغ های درون آن دست به گریبان هستند. در بند 18 این منشور از آزادی در حق داشتن آیین های هر عقیده ای از راه کردار و آموزش سخن رانده می شود. پس مسلمانانی که با “بن لادن و طالبان”هم عقیده هستند، بر اساس بند 18 منشور حقوق بشر، حق انجام اوامر عقیده ی خود را دارند و کسی نباید از کردار آنها، که کشتار کافران است، جلوگیری کند. البته تا آنجا که، بن لادن ها، به آلوده کردن ذهن همگان تلاش  می کرده اند و جهادگر پرورش می داده اند، پیروان حقوق بشر هم با بی شرمی از ستمکاری آنها پشتیبانی می کرده اند، ولی زمانی که شمشیر جهادگران گلوی خود آنها را خراش داد، با کرداری دروغ، به خشم زدایی از عقیده  های اسلامی پرداخته اند. خود آنها از پرورندگان خشم و ستم هستند ولی باید ستم ورزی در سویی کاربرد داشته باشد که آنها می پسندند.

والیان هر دینی، در پرتوی آزادی عقیده و آزادی بیان، هر گونه دروغی را برای فریب دادن مردم به کار می برند چون از عقیده ای سخن می گویند و عقیده نباید راست باشد. در حکومت های مذهبی هرچند که احکام آن مذهب ها مردم ستیز تر باشند دروغ های والیان آنها بی شرمانه تر خواهند بود. این است که آشگار ساختن دروغ های دینی، که رسوایی والیان آنها را به همراه خواهد داشت، توهین شمرده می شوند. یعنی، در جهان دروغ پرور، راه مردم فریبی را به نام ” خصوصی بودن عقیده” باز می گذارند و را شناسایی آنها را به نام ” توهین به عقیده های مردم” می بندند.

در همه ی دین های سامی مردمان را همسان با گله های گوسپند و رسولان را برابر با شبان های دلسوز می نگارند. پیروان همین دین ها به دوستداران جانوران، که از وارد شدن ستم بر جانوران پیزار هستند، “سازمان حمایت حیوانات می گویند”. آیا می توان کردار کسانی را، که از گرامی داشتن جان جاندارن پشتیبانی می کنند، توهین به گوشت یا پوست جانوران نامید؟ آیا مبارزه بر ضد برده پروری و برده داری توهین به بردگان است؟

تضادی دیگری که به کردار از این دروغ پردازی ها سرمی زند این است که از یکسو می گویند که مذهب از سوی رسولی بر مردمی فرود آمده است و از سویی دیگر دروغ های خود را عقیده ی مردم می شمارند. عقیده ای که از بینش پیشوای آن مذهب برخاسته از درون آن مردم ترواش نکرده است. نشان دادن کاستی های هر عقیده شناسایی و بررسی گفتار رسول و والیان آن مذهب است. اشاره به فریب خوردن پیروان آن مذهب توهین به آنها نیست.

نقد کردن گفتار یک پیشوای مذهبی می تواند چراغی را در تاریکخانه ی اندیشه ی پیروان آن عقیده فروزان کند.

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: