C:UsersAlDesktopفرتورهاروزبه آذربرزین.jpg

خلقیات زشت ما ایرانیان

بخش هشتم

C:\Users\Al\Desktop\فرتورها\روزبه آذربرزین.jpg

دکتر روزبه آذربرزین

چیزی که سرنوشت آدمها را رقم میزند ، هوش واستعداد و نبوغ آن افراد نبوده ، بلکه انتخاب آنها بوده است .

برای درمان بیمار دارو های تلخ تجویز کرده و اگر لازم باشد با بیستوری ( چاقوی جراحی ) شکم او را پاره می کنیم .

بردگی و بندگی انتخابی اسلام

1400 سال از فاجعه سقوط ایران به دست مشتی بیابانگرد عرب میگذرد

1400 سال است که ایرانی تاوان شکست اجدادش را میدهد و تا چه زمانی این بندگی و خفت ادامه دارد معلوم نیست .

یکی از دهشتناکترین ویژهگی ما ایرانیان بردگی انتخابی اسلام است که در این بخش به آن می پردازم .

چگونه توحش و قانون ریگزار جایگزین فرهنگ شکوهمند ایران شد و چطور ایرانی به مدت 1400 سال تن به بندگی انتخابی عقب مانده ترین ، خون ریزترین و فاسد ترین دین خدا داد .

چنین گفت فردوسی پاک نهاد :

به ایران چو گردد عرب چیره دست       شود بی بها مرد یزدان پرست

چو با تخت منبر برا بر شود       همه نام بوبکر و عمر شود

تبه گردد این رنج های دراز        نشیبی دراز است پیش فراز

شود بنده ی بی هنر شهریار       نژاد و بزرگی نیآید به کار

از ایران و از ترک و از تازیان        نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود      سخن ها به کردار بازی بود

نه فر و نه دانش ، نه گوهر نه نام     به کوشش زهر گونه سازند دام

زیان کسان از پی سود خویش        بجویند و دین اندر آرند پیش

بریزند خون از پی خواسته      شود روزگار بد آراسته

چو بسیار از این داستان بگذرد      کسی سوی آزادگان ننگرد

چگونه میشود که شاعر بزرگ و حماسه سرای ما ، ابوالقاسم فردوسی در هزار و اندی سال پیش چنین زنگ خطری را به صدا در می آورد و اندیشمندان و اجداد و پدران و مادران ما تا به امروز به هشدار آن فرزانه بزرگ بی توجهی نشان میدهند .

فردوسی بزرگ بر موضع ملی گرائی خود در مقابل سلطان محمود غزنوی ایستاد و این امر موجب کدورت خاطر طرفین را پیش آورد

تا آنجائیکه محمود غزنوی به فردوسی گفت : اندر سپاه من هزار رستم وجود دارد و فردوسی پاسخ داد : خداوند هیچ بنده ای دیگر را چون رستم نیآفرید ، و کاخ محمود را ترک گفت . سلطان محمود به وزیرش گفت : این مردک مرا به تعریض دروغ زن خواند . وزیر گفت : باید او را کشت .هر چه برای یافتن فردوسی تلاش کردن ، او را نیآفتند .

فردوسی بزرگ در مورد محمود غزنوی میگوید :

چو اندر تبارش بزرگی نبود       نیارست نام بزرگان شنود .

فردوسی سر خورده در شاهنامه میگوید :

کنون عمر نزدیک هشتاد شد

امیدم بیکبار بر باد شد

امیدی که فردوسی بزرگ با خود به گور برد ، هزار سال است که رسیدن به آن آرزوی فرا پندار میهن دوستان راستین ایران زمین است .

فردوسی جوانی و ثروتش را در راه بیدار کردن مردمش صرف کرد

ره روان راه او در طول تاریخ کم نبودند ، ولی باید ریشه یابی کرد که چرا ایرانی علیرغم این همه مصائبی که از سوی اسلام متوجه او شده ، هم چنان به بندگی اختیاری این مذهب تن داده است . امروزه با دسیسه مشتی دستار بند ، بندگی و بردگی اسلامی به عنوان فروزه مثبتی در میان ایرانیان جا افتاده است ، تا جائیکه ایرانی خرد گم کرده وقتی صفت بنده را به نامش می افزایند ، اظهار خشنودی می کند !!!

بنده خدا تا بحال آزارش به موری هم نرسیده !!!!

بنده خوب و پاکی است !!!!!

بنده خدا ، خیلی مظلوم است !!!!!

بنده خدا دزد نیست !!!!!

این خفت تا جائی پیش میرود که شاه عباس صفوی ، خود را سگ آستان علی ، دژخیم محمد شناسائی می کند .

سلطان محمود غزنوی ، فردوسی را مورد بی مهری خود قرار داد و جانب دار تازیان گشت و برای هر بیت شاهنامه به او بجای یک دینار ، یک درهم داد که فردوسی تمامی آنها را به یک گرمخانه دار بخشید .

از آن زمان تا کنون در مقابل هر آزادی خواه میهن پرست ، صدها سلطان محمد غزنوی قد علم کردند ، و ملت خرد گم کرده ی ما نیز جانبدار این بی وطنان تازی پرست .

اسلام ، بلائی که بر سر ایرانیان آمد :

عرب شیاد و خون آشامی بنام محمد ابن عبدالله که تمام باور های دینی و حتی اصول و ارزش های سنتی موجود در آن زمان را زیر پا گذاشت و با ترفند و خدعه و ریا و با زور شمشیر و کشتار ، خدائی تازه ، کتابی بدون محتوا و مفهوم با دریائی از تضاد و خرافه بنام هجو نامه قرآن و دینی نابخردانه و ضد انسانی بنام اسلام ساخت که حاصلش ایستائی تمدن بشر و به قهقرا رفتن پیروانش ، همراه با کشتار میلیون ها تن بوده و هست .

دینی که امروز به عنوان بزرگترین عامل نا امنی جهان شناخته شده است . تمامی شارلاتانهائی که دست به دین سازی زدند ، صرفا بخاطر فرمانروائی بر هم نوعان خود اینکار را کردند . شعار این فریبکاران این بود که : ما شما را در این دنیا خوشبخت و در آخرت رستگار می کنیم .

در عمل چه چیزی نصیب فریب خوردگان و مسخ شدگان شد : فقر روز افزون مالی و معنوی ، فساد روز افزون و نسل کشی های پی در پی ، تا جائیکه در این جهان هیچ ایده لوژِی و سیاستی به اندازه مذهب ، خون آدمیان را نریخته است . دنیا در منجلاب فساد و تباهی مذاهب دست و پا میزند و ما چشمان خود را بر روی تمام این فجایع بسته ایم .

محمد ، پیامبر زنباره اسلام با شناخت جنسی که از هم نوعان بیابانگرد خود داشت ، افسانه بهشت را به فاحشه خانه ای بدل ساخت که در آن محل ، مسلمانان از روی یک حوری بلند شده و روی حوری دیگر می خوابند !!!وزنان مسلمان نیز از دست غلمانهای زیبا که هیچگاه سنبلشان نمی خوابد پیاله شراب می گیرند !!!!! مذهب ابلهانه و احمقانه اسلام در این دنیا مسلمان را بجرم شرب شراب تنبیه می کند و در آن دنیا برای تشویق و پاداش به او شراب میدهد !!

باور بسیار افراد این است که از بطن شن و ماسه و ریگزار هیچ تمدنی به وجود نیآمده است و آنچه که تازی پرستان بی وطن به اسلام نسبت میدهند ، یک دروغ محض است . ما وارث پس رفت و وحشیگری اعراب و اسلام آنها هستیم . برای باز شدن هر چه بهتر این مسئله خواندن نوشتار ایران یار گرانقدر جناب آقای فاضل غیبی را با فرنام فلسفه تاریخ را توصیه می کنم ، تا متوجه شویم چه تفاوت فاحشی است بین بیابانگردی و شهر نشینی . متن کامل این نوشتار همراه این مقاله است .زمانیکه محمد و سپاهیان چپاولگر اسلام به منظور تاراج منابع مالی ما در کنار دست اندازی به ناموس ما به ایران حمله کردند ، ایرانیان از یک تمدن چند هزار ساله بهره مند بودند .

در تمام یورش های بیابانگردان ، این آنها بودند که در فرهنگ شهر نشینی حل میشدند ، اما تازش عربها از این قاعده مبری بود و این بار تمدنهای روم ، ایران و مصر در مقابل فرهنگ زمخت و بیابانی عربهای وحشی رنگ باخت و امروزه دنیا با این مشکل دست به گریبان است .

در میان ادیان سامی ، اسلام ناهمگون ترین آنها با موازین انسانی و اخلاقی است . در هجونامه قرآن و یا بهتر بگویم زبده النجاسات در سوره بقره ، آیه 223 ، الله ، زنان را به کشتزار مردان تشبیه کرده است که از جلو و عقب میتوان به آن وارد شد !!!!! ناهمگونی دیگر این هجو نامه ، مسئله قصاص است . قانونی که در کپک های تاریخ هم چنان حیات شرم آور برای انسان هزاره سوم دارد . مذهبی که ایرانیان خرد گم کرده دو دستی آنرا چسبیده اند میگوید : از کافران دوست نگیرید ، هر کس که این کار را بکند رابطه اش با الله قطع میشود . این دستور فاجعه بار باعث شده که در ایران اسلام زده ، پیروان آئین بهائی را بکشند . محل کسب و کار آنها را مهر و موم کنند و از ورود جوانان با باور دیگری غیر از اسلام شیعه به دانشگاه ها جلو گیری نمایند . در شهر یزد ، زمانیکه مردم یک زرتشتی پاک نهاد را برای شورای شهر خودشان انتخاب می کنند ، شورای نگهبان او را بجرم زرتشتی بودن رد صلاحیت می کند !!!!!!

محمد ، شیاد بزرگ عرب با ساختن اسلام و جعل نام بت بزرگ خانه کعبه

بجای خداوند، بنای دینی را گذاشت که جهان را به نابودی کشانده است

و چه تلخ است که ایرانیان سده هاست پاسدار این همه فجایع هستند .کیش اسلام در حقیقت ، مجموعه ای از آداب و رسوم و فرهنگ زشت دوران جاهلیت عرب در سده هفتم است که تا امروز بطور موروثی حفظ شده است . در این دین کوچکترین موازین اخلاقی و انسانی را نمی توانید بیآبید . از آنجا که انسان هرج و مرج طلب است و تمایل به خوی وحشیگری دارد . شاید ماندگاری ایرانیان در این مذهب ، بخاطر پروانه ای است که اسلام در راستای دروغگوئی ، زنبارگی و فساد به آنها میدهد دست مرد هوس ران و بی فرهنگ انیرانی را برای تعدد زوجات و ازدواج با کودکان باز نگهمیدارد . به او اجازه صیغه کردن میدهد . جامعه را تبدیل به جامعه مرد سالار می کند که زنان در آن هیچ حق و حقوقی ندارند .

اسلام پس از هزار و چهار صد سال ، همان مسلک بت پرستی تازیان پیش از محمد است که این شیاد به آن شکل یکتا پرستی داد .

با نگاهی گذرا به تمامی کشور های اسلامی ، به راحتی متوجه میشویم که مسلمانان به مشکل عقب ماندگی ذهنی دچارند . جبر اندیشی یا فاتالیسیم چنان سایه سهمگینش را بر این جوامع انداخته که مسلمان را یارای نفس کشیدن نیست . در کشور های اسلامی ، مردم با تفکر و تجزیه و تحلیل کردن اوضاع و مسائل بیگانه اند . آنچه در این کشور ها حاکم است ، جهل است و خشونت و حفظ و پاسداری موهومات و مزخرفات 1400 ساله اسلام . تمام کشور های اسلامی مصرف کننده بوده و کوچکترین پویائی و نقش را در پیشرفت علم و صنعت ندارند .

کرم وار در هم لولیدن و در خاکستر نشستن و زندگی کردن را به امید رفتن به بهشت بجان می خرند . حرامیان دستار بند هم که از این ویژه گی روحی ایرانیان بخوبی آگاه هستند . دنیا را برای خودشان خریده و بهشت را به مردم مسخ شده ی ما می فروشند .

آخوند ها با دزدیدن شناسنامه ملی و هویت ما ، مشتی بنده و برده مسلمان ساخته اند . به طور خلاصه ، زندگی ما ایرانیان در عادت و فرار از واقعیت ها جمع بندی میشود .

مشکل ما ایرانیان بحران هویتی است . به قول دکتر فرهنگ هلاکوئی

اسباب زر و زور و زر ( آخوند ها ) سعی بر پاک کردن هویت ملی و جایگزینی آن با نجاستی بنام هویت اسلامی داشته و دارند .مردم ما مبارزه علنی آخوندها و سگ های پاسدار آنها را در زدودن میراث های فرهنگی و ملی ما می بینند ولی برخورد قاطعی با آن نمی کنند . نمونه بارز آن هفت آبان است که رژِیم از چند روز پیش از آن راه های منتهی به پاسارگاد را بسته و دور مقبره کورش بزرگ حصار فلزی می کشد که مردم به دیدار کورش نروند . از آن طرف میلیارد ها تومان صرف اربعین می کند که ایرانیان خرد گم کرده با پای پیاده راهی کربلا در عراق شوند !!!!!!!!

جایگزینی هویت اسلامی آنهم به بهای نابودی اقتصادی و نیرو های کار که باید در راه پیمائی احمقانه ای صرف شود .

ایرانی بزرگترین امتیاز و سر مایه ی خود را که هویت اوست ، از دست داده و تسلیم مشتی خشک مغز دستار بند شده است .

ایرانی با آنکه هر روز و هر شب با بهره وری از امکانات مخابراتی و رسانه ای از اوضاع جهان آگاه شده و می بیند که در کشور های مترقی

مذهب را از سیاست جدا کرده اند و هیچ گروهی نمی تواند به صرف داشتن اعتقاد خاصی ، گروه های دیگری را به زیر سلطه خود در آورد

ولی هم چنان خاموش مانده و گوسفند وار آغل مساجد را پر کرده و پای سخنان موهوم و چرت آخوند ها می نشیند و یا به پریشان روانی مثل روا زاده اجازه میدهد که در تلویزیون دولتی بگوید : نباید مسواک زد ، چون مسواک عاج دندان را برده و مسواک زدن توطئه صیهونسیتی است !!!!

ایرانی قدم در راهی گذاشته است که پایان آن بسیار غم انگیز و دهشتناک است : نابودی کامل میراث فرهنگی وحل شدن در فرهنگ نکبت بار ریگزار های عربستان و مذهب نجاست آلود اسلام . مگر آنکه از امروز اسلام را تف کرده ، رفتن به فساد کده های مذهبی را تحریم نموده ، آخوند تازی پرست مفت خور را از زندگی خود بیرون انداخته ، نامهای زیبا ی پارسی بر فرزندان خود گذاشته ، دیناری به عنوان خمس و زکات به این حرامیان بی وطن نداده ، در تجمعات آنها با صرف گرفتن یک بطری ساندیس شرکت نکرده ، از اعزام داوطلبانه فرزندانتان و هم چنین رفتن خودتان برای حفظ بشار اسد جنایتکار به سوریه خود داری نموده ، از رفتن به نماز جمعه منصرف شده و هیچگاه در نمایشات انتخاباتی آنها شرکت نکردن باعث میشود که مواد غذائی و اکسیژن به این انگل ها ی مفت خور نرسیده و از بین بروند . آخوند وژن تا زمانی قدرت دارد که مردم ما لشگریان جهل اسلام باشند .

.

فرتور تظاهرات مسلمانان را نشان می دهد. آیا این چهره ها برای شما آشنا نیستند؟ آیا بسیجیان و حزب اللهی ها که از لحاظ فکری همچون مسلمانان در فرتور، عقب افتاده می باشند، همواره با دهان هایی گشاد و دست های مشت کرده مشغول شعار دادن و اعتراض نمی باشند؟

کدام روانشناس ، روانپزشک و جامعه شناس میتواند پاسخ مرا بدهد : مرد ایرانی دروغ میگوید . به همسرش خیانت می کند . مال فقیر و صغیر را بالا می کشد . خانم بازی سیری ناپذیر دارد . لواط کار است و کودکان از دست او امنیت ندارند .دزدی می کند . رشوه گرفته و رشوه میدهد . تا خرخره عرق می خورد .به نزدیک ترین فرد به خودش نارو می زند .آنگاه دهانش را آب کشیده و نماز می خواند !!!!! با مال دزدی به مکه میرود تا لقب حاجی آقا را بیآبد !

زن ایرانی دروغ میگوید . به همسر و فرزندانش خیانت می کند .تمام عمرش با غیبت سپری میشود . تو سری خورده و صدایش در نمی آید

داخل خانه و در مجالس به هر چه جلف بازی است دست میزند و چاک دامنش تا زیر باسنش میباشد و لحظه ای بعد خود را در هفت کفن پوشانده و به نماز می ایستد !!! انگار فقط با خدا محرم نیست و با حرف های آخوند ها که میگویند حجاب امنیت می آورد ، خودش را در مقابل الله خانم باز و زنباره و مهاجم حفظ می کند .

زمانیکه به کار این شارلاتان ها نگاه می کنید ، حیرت می کنید که چگونه یک فرد میتواند در زمانی کوتاه چنین رنگ عوض کند که خود بوقلمون را به تعجب وا دارد !

تنها موردی که میتوان در پاسخ سئوال بالا یافت ، شاید این است که بگوئیم : تظاهر به دینداری و نماز خواندن اسباب فریبی بیش نیست

فریب دیگران و هم چنین فریب خود . بسیار کسان هستند که همه کار می کنند ولی بنا به عقیده خودشان ، ضرری به کسی نمیرسانند و در عین حال ، پس از عرق خوری مفصل و تریاک کشی و خانم بازی به نماز می ایستند و در آخر میگویند : الله بخشنده است !!!!!!!!!

آنها هم آغوش زنی تن فروش که بخاطر نیاز مالی این کار را می کند ، شده و باز میگویند : ما به کسی ضرر نمی زنیم !!!

در یک کلمه : تظاهر به دینداری ، یعنی حقه بازی و ریا و پرانتزی برای آن باز نمی شود .

کشورهای اسلامی اسیر تفاله های اسلامند. سالیان زیادی است که اخوان المسلمین در مصر و فدائیان اسلام در ایران، و شمار زیادی مسجد و آخوند و مسأله گو، در کشورهای اسلامی زده پراکنده اند و سپری در برابر آزادی و دموکراسی اند. آیا با وجود این حشره ها امکان به آزادی رسیدن کشورهای اسلامی وجود دارد؟ ما که امیدی نداریم، شما چطور؟

اگر ایرانی هزار و چهار صد سال است که در غل و زنجیر استبداد دینی اسلام گرفتار است ، تنها بخاطر انتخاب داوطلبانه اوست که نامش را بندگی و بردگی اختیاری نهاده ایم . ولایت فقیه و حکومت قرون وسطائی جمهوری اسلامی چیزی نیست ، جز قدرتی که توده های خرد گم کرده ی ما با میل و رضا و از سر نا آگاهی و ابلهی به آخوند ها دادند . سید علی خامنه ای و سران جمهوری اسلامی جز اطاعت کورکورانه و بره بودن توده ها ، پایگاه دیگری ندارند . در این بین اگر تعدادی ، علم مخالفت بر دارند ، توسط همان توده های مطیع به شدید ترین وضع سرکوب میشوند . کم نیستند کسانیکه زور و جبر را می شناسند ، حق کشی ها و جنایات را می بینند ، ولی خود را به هیت حاکم می فروشند . اکثریت جامعه ایرانی ، تکیه گاه استبداد دینی است . سئوال این است چرا جمعیت هفتاد میلیونی ایران تن به جور و ظلم رژیم جمهوری اسلامی میدهند ؟

برخی خوش باوران میگویند : بالای نود درصد مردم ایران با رژِیم مخالفند !!!! آنها از درک این واقعیت عاجزند که رژِیم جمهوری اسلامی همان اسلام است که دشمن اصلی ایران و ایرانی است . مردم ما میگویند : ما سید علی خامنه ای و برادران لاریجانی و قالیباف و مصباح یزدی و جنتی را نمی خواهیم ، ولی دست به ترکیب اسلام ناب محمدی ما نخورد !!!! بگذارید ما هم چنان در باتلاق خرافات اسلامی دست و پا بزنیم که موجب خشنودی ماست !

تسلیم اجداد ما در هزار و چهار صد سال پیش و استمرار موروثی آن تا امروز ، تضمین استمرار و دوام این بندگی است . این رشته نا مبارک زمانی پاره میشود که از امروز تصمیم بگیریم که اطاعت را کنار بگذاریم و خروش آزادی و آزادگی سر دهیم . هم میهن با تف کردن اسلام و از بانیان تیره روزی ایران و ایرانی حمایت نکردن ، باعث میشود که ارکان حکومت دینی و ضد بشری جمهوری اسلامی فرو ریزد . اگر توان دست یابی به اسلحه و مبارزه فیزیکی را ندارید ، از جور و ظلم اطاعت نکنید این بزرگترین قدمی است که شما در راه کسب آزادی بر میدارید .جمهوری اسلامی بر پایه خواست شما بهر عنوان توجیهی منجمله توطئه بین المللی و فریب مردم مفت خور که نفت و گاز و اتوبوس مجانی می خواستند به وجود آمد . حال که آگاه شدید ، بخود آمده و آخوند تازی پرست را از گرده ی خود به زیر اندازید .

وعده های دروغین خمینی وژن در فرانسه و گول خوردن شما باعث پیاده شدن دهشتناک ترین رژیم عالم در ایران شد و استمرار خاموشی و پشت سرهم فریب خوردن شما و اعتقاد به باور موروثی اسلام موجب دوام و ماندگاری رژیم شده است .

حربه ملا ها برای ماندگاری تنها سرکوب ، زندان ، شکنجه و اعدام نیست. آنها به سلاح مخرب تری مجهز هستند : بسط جهل .

چهل سال حکومت دستار بندان در ایران باید این واقعیت را برای تمام مردم ما روشن ساخته باشد که آخوند با شناخت از آستانه تحمل توده ها همراه با تحمیق آنقدر ایرانی را در محرومیت و فشار قرار میدهد که او بتواند تحمل کند . گاهی اوقات که صدای نارضایتی توسط اقلیتی بلند میشود که این تز مراعات نشده و نمونه امروزی آن بالا کشیدن پول مردم توسط موسئسه های مالی است که مشهور ترین آن موسئسه مالی کاسپین است .چهل سال سرمایه های ملی چپاول شد . ماه ها حقوق کارگران را ندادند . فقر نیمی از مردم ما را زیر پوشش خود گرفت ، آن وقت ما چه دیدیم : فروش کلیه و قرنیه و نوزاد . نه اعتراضی ، نه خروشی ، زیرا تحمل مردم ما در مقابل جبر و زور و حق کشی بسیار بالا است . ایرانی بجای ایستادن در مقابل استبداد ، آنرا دور میزند و با آن کنار می آِید و اگر در این بین مواجبی هم نصیبش شود باتوم به دست گرفته و بر مغز هم وطنانش میکوبد ، کاری که نیروهای انتظامی و بسیجی و پاسدار می کنند .

چگونه میشود که مشتی آخوند بی سر و پا در ناز و نعمت زندگی کنند و میلیونها تن در خفت و بدبختی . به راستی جای تعجب دارد .

در ذلت زندگی کردن ایرانی به باور من از ترس نیست ، از توافق است توافقی بین آخوند و توده ها که کاری کنید که ما آن دنیا به بهشت برویم و با هفتاد تا حوری بخوابیم ! این حساب اکثریت ، اما اقلیت فرمانبردار را میتوان در رده خاموشان و بی تفاوتان طبقه بندی نمود .

مردم ما خواهان استبداد و استبداد زا هستند ! اگر این ویژه گی در آنها وجود نداشت ، هیچ دیکتاتور و مستبدی نمی توانست بر آنها حکم براند .

علت اطاعت و فرمانبرداری انسان در دوران کودکی ترس و عدم تکامل قوای عقلی و قدرت تمیز است که در جوانی با بهره گیری از خرد تنها باید از عقل تبعیت کرد ، نه کسی. این روند و دگر دیسی در ایران اسلام زده در همان دوران کودکی می ایستد و در سنین بالا چون درایتی در کار نیست و مردم میبایستی میمون وار از مشتی جاهل دستار بند تقلید کنند ، اطاعت کور کورانه حجم زندگی مردم ما را پر می کند . خرد راهنمائی است که انسانها را بسوی واقعیت ها و قوانین طبیعت و به مسیر درست انسانیت هدایت می کند ، و زمانیکه از خرد و بینش و درایت خبری نیست ، معجزه و خرافات و چرندیات مذهبی به مغز و فکر آدم های مسخ شده یورش میبرند و از آنها موجوداتی عاطل و باطل میسازند .

خرد ، حس آزادی خواهی ، برابری و عدالت خواهی را در انسان زنده می کند و زمانیکه در جامعه ای نشانی از خرد نباشد ، نباید دنبال فروزه های بالا گشت .

اگر ایرانی به دو نکته ای که اشاره می کنم ، کمی توجه نشان دهد ، میتوان به آزادیش امید وار بود : نخست اینکه رژیم مستبد حاکم بر او ناشی از توافق او و فرد یا افراد مستبد بوده و دوم اینکه ، انسان آزاده بدنیا آمده و هیچ چیزی به اندازه آزادی ارزش ندارد . با اعتقاد به دو اصل بالا ، رسیدن به آزادی کار سختی نیست . انصراف از توافق با ولی فقیه و پشت کردن به اسلام . اگر امروز ایرانیان با دستور العمل هائی که در بالا دادم عمل کنند و اطاعت خود را از رژیم جهل و جنون و جنایت اسلامی قطع کنند ، رژیم سقوط می کند . تکیه گاه آخوند جهل مردم و پولهائی است که توده های فریب خورده به آنها میدهند . با عدم تقلید و ندادن پول اهرم قدرت را از آنها سلب کنید.

شما اگر لشگر جهل اسلام نباشید ، آخوند هیچ قدرتی ندارد . همکاری شما با فرو مایگان دستار بند باعث تاخت و تازش آنها بر هم وطنان شما میباشد .

اگر ایرانی تصمیم بگیرد که آزاده باشد ، بی درنگ به آن خواهد رسید . کافی است تنها حمایت خود را از آخوند و اسلام پایان دهید . اگر این عدم اطاعت هم گیر شود ، رژیم جمهوری اسلامی سقوط می کند . راه کار دیگری وجود ندارد . چهل سال ما را بازی دادند و بذر امید کاذب در دل ما کاشتند ، حاصل چه شد : آّب از آّب تکان نخورد و هر روز که گذشت آخوند توانمند تر شد . جنگ ایران و عراق بر خلاف تصور بسیاری پایه های قدرت رژیم را مستحکم کرد . جنگ برای آخوند ها ، همانطوریکه خمینی وژن گفته بو د : نعمت است ! برکت بود ، نجات دهنده بود . مردم رشد کرده در ساختار اجتماعی زمان شاه فقید ، خواسته های بسیاری از رژیم ملایان داشتند که یک هزارم آنها را آخوند های بی کفایت نمی توانستند انجام بدهند . از این روی جنگ ، دغدغه خاطر آنها را بر طرف کرد . در تمام این سالها بازیگران بی سیاست و رسانه دار دست به هزاران شامورتی بازی در کنار حفظ اسلام عزیز زدند . برخی از پیشنهاد های آنان بیشتر به جوک شبیه بود تا مبارزه . آنها میهن پرستی را با دروغ آلوده کردند و اعتماد را کشتند . کار لودگی و مسخره گی به آنجا رسیده که برای آزادی ایران چشم به دست آقای ترامپ دوخته اند !!!! ایرانی فراموشکار، دوران غم انگیزی که بر عراق و افغانستان رفت و هم اکنون نیز ادامه دارد را دید و این نسخه را برای کشور خودش می پیچد !!!! مردم خسته و نا امید ، انتظار آزادی از بیگانگان دارند و دلشان را به تز ها و پیشنهاد های فالگیران لس آنجلسی دلخوش کرده اند . کمی فکر کنید ، چهل سال گذشت ، نسل جلوی ما که مسبب این تیره روزی و بدبختی بودند ، میدان را خالی کرده و رفته اند . در خارج از میهن اپوزوسیونی که بشود روی آن حساب کرد وجود ندارد .

به جرات میتوان گفت : اکثر کسانیکه در خارج از ایران زندگی می کنند

آدرس خانه را گم کرده اند و یا سفیر خرافات اسلامی در برون از ایرانند . در خیابانهای نیویورک سینه و زنجیر میزنند . در اورنج کانتی کالیفرنیا قمه میزنند و دیدن صف های شرم آور نذری خوران قلب میهن دوستان را می فشارد .

برای سقوط رژیمی نظیر جمهوری اسلامی ، تا امروز نارضایتی عموم که صرفا در فحش دادن خلاصه شده بی فایده بوده است . آخوند سفاک ترو بیرحم تر از آنست که فقر و در ماندگی مردم او را متاثر کند . فاکتور دوم دخالت نظامی یک کشور خارجی نظیر آمریکا است که آنهم فاجعه با ر میباشد . مسئله سوم کودتا ی قدرت دوم یک کشور علیه نظام حاکم بر آن کشور میباشد . احتمال کودتای سپاه پاسداران که خود را حافظ نظام دانسته و حفظ سر حدات و تمامیت ارضی کشور برایش مهم نیست نیز محتمل نیست .، و بر فرض اگر چنین شود ، کشور تبدیل به یک پادگان بزرگ نظیر کره شمالی خواهد شد . دو جناع اصولگرا و اصلاح طلب که چهل سال است سر مردم ما را شیره مالیده اند نیز از یک ماهیت زشت ، تازی پرستی و ضد ایرانی بر خور دارند ، که هیچ مزیتی بر یکدیگر ندارند.

هم میهن تنها راهی که مقابل روی داری : سر پیچی و اطاعت نکردن است . پشت کردن به اسلام و دور انداختن آخوند مفت خور و جنایتکار است .تصمیم امروز تو میتواند موجب قطع سیکل بردگی و بندگی موروثی اسلام شود . این افتخار بزرگی است که برای آزادی یک ملت از غل و زنجیر 1400 ساله ، تو کاندید شده ای . تصمیم امروز تو ضمانت خوشبختی نسل های بعد از توست . تصمیم تو ، ضامن امنیت جهانی است که مسلمانان آنرا تنگ کرده اند .

هم میهن قبول کن که به زور و جبر و ستم عادت کرده ای ، بیا و مردانگی و زنانگی کن و این ویژه گی را به فرزندانت انتقال نده ، از آنها برده و بنده نساز . تو خودت در شرایط بردگی و زیر یوغ ظلم و ستم به دنیا آمدی و اکنون که چهل سال از عمرت میگذرد و صاحب بچه شده ای آنها را نجات بده . نگذار آنها مثل تو استبداد را به پذیرند و به آن عادت کنند . دو عامل عادت و سنت چنان دست و پای تو را بسته که توان تکان خوردن نداری . آخوند جماعت میل به آزادی را در تو کشته و تو را مغلوب نیروی عادت و اطاعت کور کورانه کرده است . هم میهن آزادی حق مسلم توست ، نگذار عادت و سنت تو را هم چنان برده و بنده اختیاری اسلام نگهدارد .

ایرانی با این ذهنیت بزرگ شده که همواره باید از بزرگتر ها !!!!! اطاعت کند ، خصوصا اگر آنها القاب مذهبی مثل آیت الله و حجت الاسلام هم داشته باشند . مردم اسلام زده ی ما در جشن فارغ التحصیلی طلبه ها ، آنها را روی گردن خود گذاشته و کوچه به کوچه به آنها سواری میدهند

C:\Users\Ruzbeh\Desktop\download (1).jpg

C:\Users\Ruzbeh\Desktop\images.jpg

 

C:\Users\Ruzbeh\Desktop\download.jpg

 

امروزه جمهوری اسلامی برای در بند نگهداشتن توده ها دست به کار های بیشمار میزند که بیشتر آنها زجر آور و غم انگیز است . فحشا را بسط میدهد . در مراکز مذهبی و زیارتی جنده خانه باز می کند و اتباع زنباره کشور های همسایه را به عنوان مشتری می پذیرد . مواد مخدر ارزان با تهیه آسان و سهل در اختیار مردم میگذارد . فقر را آن چنان گسترش میدهد که توده ها باید چند شیفت کار کنند تا بتوانند زنده بمانند

بزرگترین توهین ها را به هویت و ملیت ایرانی ها می کند و پول مردم محروم و گرسنه را به لبنان ، عراق ، سوریه و یمن می فرستد . در کشور های افریقائی بیمارستان میسازد در حالیکه برخی از استانهای ایران با کمبود بیمارستان و درمانگاه و پزشک مواجه هستند . سطح آموزش را به صفر میرساند . توجهی به راه و راه سازی نمی کند ، تا جائیکه هر ساله چند ده هزار تن در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند . خرافات را به رادیو تلویزیون و مراکز دانشگاهی می کشد با هزینه های بسیار گشت ارشاد میسازد تا آسایش را از مردم سلب کنند

طبیعت ایران را بطور کامل نابود کرده و کشاورزی را از بین میبرند . بخاطر سود سرشار واردات قاچاق ، هر روز یک واحد تولیدی را می بندند . به راحتی سپرده ی مردم را در بانک ها و موسئسات مالی بالا می کشند و در مقابل سئوال مردم ، به صف آرائی نیرو های مزدور انتظامی همراه با باتوم و گاز اشک آور اقدام می کنند .

هم میهن تو را فریب دادند . از خمینی وژن امام ساختند که در فرانسه آن دروغ ها را بگوید . نام حکومتشان را حکومت مستضعفان گذاشتند و مخوفترین استبداد مذهبی را با گفتن اینکه : ما می خواهیم شما را به مرتبت انسانی برسانیم ، پیاده کردند . امروزه جمهوری اسلامی با تبلیغات ایده لوژیکی اسلامی که بسیاری از ماهیت زشت و ضد بشری آن آگاه شده اند ، سود میبرد . بازار حسین و عاشورا داغ است . یکماه به گرسنه ها میگویند : چیزی نخورید تا ما روزه بگیریم !!!! نه خمینی و نه خامنه ای یکبار هم در میان مردم ظاهر نشدند تا عوام بفهمند که هیچ تفاوت و اختلافی بین آنها و مردم نیست . بادنجان دور قاپ چنینان هم بیکار ننشسته و از کرامات این حرامزاده ها گوش مردم را پر می کنند .

از قدیم گفته اند : احترام امامزاده با متولی آنست . زمانیکه خمینی ویرانگر میمیرد ، گرانترین مقبره جهان را برایش میسازند تا در سالهای آینده و در استمرار بردگی اختیاری اسلام ، نسل های بعد مشتریان این دکان پر سود باشند . مملکت امام زمانی ، ساخته ابله ترین رئیس جمهور عالم محمود احمدی نژاد از این قماش نیرنگ هائی است که مردم اسلام زده ی ما را مطیع ، نوکر و در کمال تاسف سپاسگزار از اینکه در کشوری زندگی می کنند که بنا است موجودی افسانه ای از ته چاه در آمده و با کشتار ، صلح و آرامش راارزانی بدارد !!!!!!!!! ، بار بیآورد . افسانه زائیدن مادر سید علی که نوزاد موقع تولد میکوید : یا علی !!نیز در راستای فریب برای نگهداشتن و حفظ لشگریان جهل اسلام و اطاعت از فرستاده های الله در روی زمین است !! آخوندی سر منبر میگوید : در جشن تولد پیامبر اسلام ، جبرئیل مژده آمدن خمینی را به پیامبر داد !!!

جباران تاریخ برای تحکیم قدرت خود در بین عوام ، دست به هر دغلکاری و نیرنگ میزنند ، و چه بدبخت ملت ما که خود را به یک بطری ساندیس و پاکتی سیگار می فروشد . هر روزه گونی گونی پول امامزاده ها را برده و به هنگام عید فطر یک اسکناس هزار تومانی به ارزش 25 سنت به عنوان تبرک به مردم عیدی میدهند !!!!!! ایرانی از حق و حقوق خود نا آگاه است و زمانیکه دولت مبلغی را به عنوان رایانه به آنها میدهد ، چاکر و سپاسگزار میشوند . آخوند اگر ریخت و پاش می کند برای سگ های پاسدار خودش است ، نه توده های نیازمند .

پاسدار و بسیجی و نیروی انتظامی بیشعور تر از آنست که بفهمد که آخوند یک هزارم سرمایه ملی چپاول کرده او را به عنوان خیرات بر گردانده تا جنبیدن دم او را ببیند .

لازمه یک حکومت خود کامه ، تنها توده های خرد گم کرده نیست که اطاعت کور کورانه از ارباب بکنند ، بلکه این حکومت نیاز به متحد ، مشاور ، خدمت گزار ، ارتش و نیروهای سرکوب گر دارد .در رژیم جمهوری اسلامی اقلیتی ازکل شهروندان که شامل آخوند ها با آقا زاده هایشان میباشد ، با مشتی مزدور فرهنگی – اقتصادی – نظامی خون مردم را به شیشه می کنند . این افراد آگاهانه در سایه حکومت مطلقه استبدادی به زندگی مرفه خود ادامه میدهند . سهم این افراد در استبداد از روی نادانی نیست . آنها همدست و شریک ولی فقیه هستند . آخوند ها همراه با سران سپاه پاسداران ایران را می چاپند . اتحاد شوم بیت رهبری و سپاه پاسداران همراه با نیروهای بسیج و انتظامی هرم قدرت و سلسله مراتب خلیفه گری اسلامی را تشکیل داده است .در نظام جمهوری اسلامی تنها اراذل و اوباش و کسانیکه می خواهند ثروت اندوزی کنند

مدافع ولی فقیه هستند . امتیازی که آخوند ها به زیر دستان و مزدوران اجیر شده ی خود میدهند این است : در قبال نوکری ما ، اجازه دارید به مردم ستم کنید . این وحشیگری را میتوان به وضوع در نیرو های بسیج ، انتظامی و ماموران سد معبر شهرداری دید .

ادامه دارد

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: