چگونه یک رژیم میتواند فرهنگ علوم سیاسی را در خود جای دهد ؟

بخش اول

دکتر روزبه آذربرزین

یکی از اتفاقات نادر در دنیا ، آنهم در هزاره سوم میلادی ، در عصر تکنولوژی و مخابرات ، در عصری که کوچکترین رخداد های جهان ظرف چند لحظه بگوش جهانیان رسیده و فیلم های خبری بر روی صفحه تلویزیونها ، فیس بوک ، تلگرام ، توئیتر ، ایستاگرام و توئیتر نقش می بندد و به یمن رادیوهای موج کوتاه میتوان دنیا را به زیر پوشش خبری در آورد ، خودکشی میلیونی یک ملت که داشتند سری بین سرها در آورده و روز به روز به رفاه و آسایش بیشتری دست یابند ، دنیا را در بهت فرو برد . مردمی مسخ شده که از فرط سیری بالا آورده بودند ، برای خود بدوی ترین ، عقب مانده ترین ، واپسگرا ترین و فاسد ترین رژیم عالم را انتخاب کردند و خلیفه گری اسلامی باردیگربر سرزمینشان حاکم شد . با شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران اسلام زده ، حکومتی روی کار آمد که معجون عجیب و غریبی در فرهنگ علوم سیاسی بود . در این نوشتار به آنچه ادعا دارم با ذکر جزئیات می پردازم . کمترین سود از خواندن این نوشتار این است که خواننده به یمن وجود جمهوری اسلامی مروری خواهد داشت بر فرهنگ علوم سیاسی دنیا .

جمهوری اسلامی عقیده سیاسی – مذهبی قرون میانه ی اروپا که به قانون و آئین دو شمشیر بود زیر پا گذاشت . اگر در آن زمان اختلافی بین امپراتور و یا فئودال با دستگاه کلیسا پیش می آمد ، این قانون حل اختلاف میکرد . بر اساس این آئین : مشیت الهی چنین مقرر داشته است که جامعه ی بشری تحت لوای دو قدرت اداره شود : روحانیون و زمامداران کشوری و طبق مقررات مسیحیت هیچ فردی نمی تواند مالک هر دو قدرت باشد . جمهوری اسلامی بر این آئین خط کشیده و دنیا و آخرت را یکجا از آن خود کرده است . خمینی و خامنه ای که وظیفه روحانیت را به عهده داشته و دارند ، ضمن حفظ این قدرت که مشیت الهی تعین کرده !! بر روی قدرت دوم که کلیسا هیچگاه اجازه آنرا به روحانیون نمیداد دست انداخته و زمامدار مملکت هم شدند .

جمهوری اسلامی یک حکومت استبدادی یا آبسولوسیون است . در این رژیم شخص سید علی خامنه ای با خود سری و تنها با اراده خود بر جامعه حکومت می کند . دایره اختیاراتش نامحدود است . از فرماندهی سپاه تا قوه قضائیه ، از انتخاب سران پاسدار و ارتش و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام تا انتخاب سرپرست رادیو و تلویزیون با اوست . اگر پانصد سال پیش در اروپا پاپ ها با این شیوه حکمرانی میکردند ، امروز در ایران اسلام زده باید شاهد اینوع حکومت قرون وسطائی باشیم .

جمهوری اسلامی آینه ی تمام عیار آپارتاید در دنیا است . آنهم بشکل های گوناگون آن . تبعیض وحشتناک از نظر جنسی که در آن زن بشر شماره دو شناخته میشود و حق و حقوقش پایمال شده است . تبعیض باور و از آنجا که مذهب رسمی کشور شیعه است ، دیگر باوران نظیر بهائی ها حق نفس کشیدن ندارند . تبعیض شغلی که مشتی مفت خور بنام آخوند از سربازی معاف هستند و تمامی آنها صاحب مشاغل ، در حالیکه متخصصین حرفه های مختلف بیکارند .

جمهوری اسلامی به عنوان نمونه بارز آپولیتیسم ( بی قیدی به موازین و امور سیاسی ) رژیم دستار بندان تازی پرست و اشغالگر جمهوری اسلامی که الگوی بربر گونه و قرون وسطائی اسلام را بر گزیده ، نسبت به تمام موازین سیاسی بین المللی بی قید بوده و راه خود را میرود .

سران جمهوری اسلامی و در راس آنها سید علی خامنه ای برای چپاول سرمایه های ملی و مردم ، به حربه بی خبر نگهداشتن و غرق کردن مردم در خرافه و عقب ماندگی و فقر در کنار سرکوب وحشیانه اقدام می کنند . در جمهوری اسلامی ملی گرایان مرتد بوده و پرداختن به امور سیاسی و اعتراض به نحوه ی عمل کرد رژیم جرم محسوب شده وفرد تحت نام مخل امنیت ملی !!! تحت پیگرد قرار میگیرد . وعده های پوچ و فریبکارانه سران رژیم را میتوان در این رده قرار داد . جمهوری اسلامی با هرگونه سیاسی شدن مردم ایران مخالف بوده و آنرا سرکوب می کند . حاصل آپولیتیسم بودن این رژِیم فساد فزاینده ای است که در طول تاریخ ایران بی سابقه است .

جمهوری اسلامی که بر موازین انسان ستیز اسلام بنا نهاده شده است با آته ئیسم یا بی خدائی بشدت برخورد کرده تا آنجا که مجازات مرگ رابرای افرادی از اسلام بر گشته و بی خدائی و حتی به باور دیگر گرایش پیدا کرده اند را معین کرده است .

جمهوری اسلامی که دروغ مبناء و بنیاد آنست در حالیکه تظاهر می کند که حکومت آن ، حکومت مستضعفان است ، یکی از آریستو کراسی ترین حکومت های جهان است که در آن طبقه روحانیت و آقا زاده های آنها باید در ناز و نعمت و اشرافیت زندگی کنند . امروزه کشور ما در دست آخوند هائی است که تنها به مال دنیا فکر کرده و از ثروت و نفوذ فوق العاده ای بر خوردارند . در حقیقت آنها ایران را بین خود تقسیم کرده و مازاد در آمد و چپاول خود را در اختیار گروه های تروریستی عرب قرار داده تا بر دامنه ی نفوذ خود در خاورمیانه بیفزایند .

سالها است که سازمان انرژی اتمی که یکی از شاخه های فنی و رفاهی سازمان ملل متحد است بازیچه دست دستار بندان اشغالگر ایران است . اهداف این سازمان که بکار گیری خدمات انرژی اتمی صلح آمیز و بهداشت و آسایش مردم جهان است ، توسط ملا یان سلطه طلب به بازی گرفته شده است .

در ضدیت با آمریکا و اسرائیل ، رژیم جمهوری اسلامی را میتوان در رده رژیم هائی که با آژیتاسیون و بر انگیختن مردم مسخ شده دست به تبلیغات خصمانه و تشنج آفرینی میزنند که بیشتر آن گمراه کردن ذهن مردم است ، بحساب آورد . جمهوری اسلامی از آژیتاسیون برای سر پوش گذاشتن بر کاستی ها و مشکلات خود سود میبرد . اگر کارگاه ها و کارخانه ها را به منظور واردات که تنها سود آقازاده ها در آن نهفته است می بندد ، تقصیر آنرا به گردن آمریکا و تحریم آن کشور می اندازد . ملا ها در امر آژیتاسیون استادند .

در هیچ دوره ای از تاریخ ایران ، آنطوریکه مردم ما امروز در خرافه فرو رفته اند ، چنین فاجعه ای را شاهد نبوده ایم . هفتاد و یک درصد قشر تحصیلکرده و هشتاد و شش درصد مردم عامی در پیله خرافات گرفتارند . سده هاست که آسترو لوژی ( علم نجوم و طالع بینی خرافی بر سرزمین ما حاکم است . شرم آور است که در هزاره سوم حکام و مردم یک کشور از تاثیر ستارگان بر محیط طبیعی و تاثیرات آنها بر شکل گرفتن دولت ها سخن بگویند . چهل سال است که مردم اسلام زده ی ایران در گیر طالع سعد و نحس هستند .

جمهوری اسلامی هیچگونه سیاستی در خصوص آگری منت یا موافقت و رضایت با دول دیگر را ندارد . یاغیگری ،این رژیم را از سایر حکومت ها مجزا کرده است . اخراج نمایندگان دول بیگانه بکرات در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و می افتد .

آگنوستی سیسم یا عدم شناخت از فلسفه های مختلف که با جبر اندیشی اسلامی پیوند جاودانه دارد و عقل و شعور و درایت در آن جایگاهی ندارد ، زیر بنای حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد . امروز بر شمردن اینکه ایران یک کشور امام زمانی است ، شکل زننده آگنوستی سیسم را نمایش میدهد . در این راستا ملایان را اعتقاد بر این است که آنچه الله مقدر ساخته همان است و ما نمی توانیم از راه عقل و تفکر به چیزی که الله خواسته و برای ما رقم زده است برسیم . پی بردن به کنه موجودات غیر ممکن بوده و نمی فهمیم که ذات اشیاء از روح است یا ماده !!!

برخی ها حکومت جمهوری اسلامی را به حکومتی فاشیستی تشبیه می کنند که به باور من ، این رژیم حتی واژه فاشیسم را بد نام کرده است .

فاشیسم دارای سه فروزه است : تمایلات جنگ طلبی ، فشار بر اقلیت و افکار افراطی میهن خواهی . رژِیم آخوندی دارای دو فروزه یک و دو بوده ، ولی از فروزه سوم تهی است . برای آخوند ها تئوری خرافی و عقب مانده اسلام مطرح است نه ایران . بنابراین این رژیم شایسته نام فاشیست هم نیست .

جمهوری اسلامی را بجرات میتوان یک حکومت آنارشیسم و هرج و مرج طلب نامید . اصولا بقای حکومت هائی نظیر جمهوری اسلامی بر اصل بی قانونی و هرج و مرج نهفته است و نمونه بارز آن وضعیت رانندگی در ایران است . نمونه آن قدرت طلبی و سر خود کار کردن نهاد های وابسته به رژیم است . نمونه آن دخالت قوه های قانون گذاری ، قضائیه و مجریه در یکدیگر است . آنارشیسم در نظام آخوندی قوانین و مقررات را به غیر از قوانین پوسیده اسلام ، منشاء فساد و گمراهی میداند در حالیکه تنها عامل فساد همه جانبه در کلیه امور همان اسلام و قوانین موریانه خورده و کپک زده ی آنست . آنارشیسم را در نیرو های آتش به اختیار رژیم میتوان مشاهده کرد . شور بختانه سرایت اند یشه های آنارشیستی در میان مردم ما خیلی زیاد است .

آنچه در جمهوری اسلامی وجود ندارد ، آنالیز ، تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و پیدا کردن راه حل مناسب برای رفع عیب است .

در سیاست های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ما با پدیده آنتانت یا حسن تفاهم بیگانه ایم . آنچه بین دولت جمهوری اسلامی و سوریه منعقد شده به هیچ وجه نمی تواند آنتانت نامید . اتحاد جمهوری اسلامی با سوریه با آنتانت بالکان و یا آنتانت فرانسه ، انگلیس و روسیه که در سال 1907 بسته شد تفاوت فاحش دارد .

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دشمن تراشی و سرگرم کردن مردم را در آنتی سمی تیسم باید جستجو کرد . یهود ستیزی و حذف جغرافیائی کشور اسرائیل از روی زمین ! در این مقوله می گنجد . این فاجعه را پیش از جمهوری اسلامی در آلمان نازی و زمان هیتلر مشاهده کردیم . در روسیه نیز با اینکه تعداد یهودیان آن کشور از مرز دو میلیون گذشته بودن ، هیچگاه به آنها اجازه تشکیل دولتی مستقل با نظارت روسها داده نشد تا اینکه یهودیان به اسرائیل مهاجرت کردند .

در فرهنگ علوم سیاسی جمهوری اسلامی بخاطر تک حزبی بودن رژیم ( حزب الله ) ائتلاف یا اکورد معنی ندارد . همانطوریکه ابژکتیو یسم ( درک واقعیت یا حقیقت ) بی جا است . در جمهوری اسلامی بخاطر یکپارچه بودن نمایندگان و سر سپردگی آنها به رژیم کسی حق به تاخیر انداختن مصوبات قانونی ، خصوصا آن زمان که رهبر جمهوری اسلامی ، سید علی خامنه ای خواسته باشد را ندارد ، بنابراین واژه ابستراکسیون هم بی معنی است .

اصولا رژیم جمهوری اسلامی از افراد فرصت طلب یا اپورتو نیست تشکیل یافته که تنها به منافع شخصی خود فکر می کنند . بدو ن استثناء تمامی کسانیکه امروز در رده های مختلف در صدر کار قرار دارند دزد هائی هستند که تنها به زور ، قدرت و مال و مقام چشم دوخته اند . این افراد بدون اینکه از خود تصمیم یا اراده ای داشته باشند ، با جریان باد به هر سو متمایل میشوند .

جمهوری اسلامی دشمن سر سخت اپیکوریالیسم است . اپیکور فیلسوف یونانی باور بر این بود که انسان وقتی میمیرد ، روحش از میان میرود و فاقد فعالیت خواهد بود . دکان ارواح و روحی که در اسلام و در جمهوری اسلامی خرافی وجود دارد به نهی فلسفه اپیکور می پردازد .اپیکور معتقد بود که انسان باید حقوق دیگران را محترم بشمارد و باید همنوع دوست باشد . چیز هائی که آخوند بوئی از آنها نبرده است .

جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده اپتی میسم یا خوش بینی است . هجو نامه قرآن در آن ده ها بار به کشتار کافران اشاره شده است ، سر مشق دستار بندانی است که تنها خون و خون ریزی اشتهای سیری ناپذیر آنها را سیراب می کند . در فلسفه اپتی میسم ، انسان باید صلح جو و نیک نفس باشد . در نظامی که برای تمام مردم دنیا مرگ آرزو می کند ، اپتی میسم جائی ندارد .

اتارکی یا استقلال اقتصادی که در سایه نفع طلبی سران جمهوری اسلامی بیکبار نابود گشت تا جائیکه مردم ایران به وارد کردن سوزن و بیل و کلنگ هم رضایت دادند . در تاریخ معاصر، آلمان به هنگام جنگ جهانی اول و دوم از این روش سود جست و خود را از محاصره کشور های متخاصم رهائی بخشید و کشور آمریکا نیز با اعمال مالیاتهای سنگین از استقلال اقتصادی خود دفاع کرد . نقطه مقابل این کشور ها ایران اسلام زده ی ما وجود دارد که در هایش را به روی واردات بنجولهای چینی باز کرد و تمام کارگاه ها و کارخانجات را به تعطیلی کشاند . کشاورزی ایران را نابود کرده و مردم ایران برای گندم و نان هم چشم به واردات گندم دوخته اند .

جمهوری اسلامی خواهان تمدید پیمانی است که سال 1320، پس از اشغال ایران توسط متفقین با انگلیس و شوروی بست . این بار پیمان بدون انگلیس و تنها با روسیه منعقد شده که روسها میتواند در ایران پایگاه هوائی داشته و اداره سپاه پاسداران را به عهده بگیرند .

از جمهوری اسلامی میتوان به عنوان مخوفترین اتوریتایانیسم جهان نام برد . رژیمی که متکی به قدرت یک آخوند عقب مانده بنام سید علی خامنه ای است .در مکتب اتوریتایانیسم آخوندی آزادی و ابراز عقیده خواب و خیال است . در جمهوری اسلامی کلیه رشته های حیاتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تحت کنترل ولی فقیه قرار دارد .

جمهوری اسلامی یک رژیم اتو ریته ، ماجراجو و تشنج آفرین است . بقای این رژیم در راه اندازی فتنه و جنگ است .

بدون شک جمهوری اسلامی نمونه بارز اتو کراسی یا حکومت مطلقه در جهان است . اتو کراسی نام روش حکومتی است که تمام قدرتها و اختیارات در دست یک نفر و شخص سید علی خامنه ای است .

جمهوری اسلامی از طرفداران پر و پا قرص جنبش اخوان المسلمین است . در سال 1929 میلادی جنبشی توسط حسن البناء در مصر به وجود آمد که هدف آن اجرای اصول صدر اسلام در زمانه ی حال بود . گروه تروریستی فدائیان اسلام به رهبری مجتبی نواب صفوی که دست پرورده آیت الله کاشانی بود ، شاخه ی این جنبش در ایران بود . این جنبش در مدت کوتاهی به رشد فزاینده ای دست یافت و تعداد پیروانش از مرز دو میلیون تن در مصر گذشت . جنبش اقدام به ترور عبدالناصر کرد که توسط دولت سرکوب شده و حسن البنا ء به قتل میرسد . با متلاشی شدن اخوان مسلمین مرکز آن از قاهره به دمشق انتقال پیدا کرد .

جمهوری اسلامی یکی از مرتجع ترین رژیم های جهان است . این رژیم با هر نوع جنبش و اقدام ترقی خواهی مخالف بوده و آنرا سرکوب می کند . در چهل سال گذشته ، آخوند ها به منظور حفظ امتیازات بی اساس خود در طی سده ها استیلا بر سرزمینمان ، جلوی هرگونه دگر اندیشی و ترقی خواهی را گرفته اند و در این راه دست به هر جنایتی زده اند . ارتجاع ضمن دفاع از نظام پوسیده اسلامی با هر نوع جنبش های ترقی خواهانه از در جنگ در می آید . قتل های زنجیره ای متفکران در جمهوری اسلامی نمونه کوچکی از جنایات مر تجعین دستار بند است . از شگرد های دیگر ملاهای مرتجع احیاء دروغ هائی است که به اسلام و به امامان شیعه نسبت میدهند میباشد .

جمهوری اسلامی آینه ی تمام عیار استثمار است . ندادن حقوق کارگران ، ندادن بیمه و مزایای قانونی و به یغما بردن دسترنج زحمت کشان از ویژه گی های این رژیم ضد بشری است . در آغاز پیدایش جوامع بشری استثمار وجود نداشت و افراد از یکدیگر بهره کشی نمیکردند . با کامل تر شدن وسائل و پیدا شدن مبلغین مذهبی مفت خور و شکل گرفتن مالکیت خصوصی و تقسم بندی های طبقاتی ، استثمار چهره خود را نشان داد . برده داری که اسلام به عنوان بزرگترین مشوق آنست ، پایه های استثمار را محکم کرد . مهجور بودن مردم و تقلید از یک آخوند دون پایه و عقب مانده نیز بر کولی گرفتن از گرده ی مردم کمک کرد.

استثمار مخالف شخصیت بشری و عدالت اجتماعی است .

اصولا کشور ما ایران در دوره های مختلف و در زمانهای گوناگون ، کشور استعمار زده ای بوده و هست . استعمار در لغت به معنی آباد کردن است . در سیاست به معنای دست اندازی دول قدرتمند که تحت پوشش آبادی و بهبودی بخشیدن به اوضاع نابسامان کشورهای ضعیف و جهان سومی وارد کار شده و ضمن دادن امتیازاتی ناچیز ، منابع ملی آن کشور را می چاپند ، میباشد . جمهوری اسلامی در حقیقت یک رژِیم استعمار زده است که اینک دو ابر قدرت روسیه و چین آنرا بین خود تقسیم کرده اند . استعمار چنان بلائی بر سر ما آورده که کشور ما به عنوان بزرگترین قطب مصرفی در آمده است . کشوری که حتی قادر به تولید بیل و کلنگ نیست و از طرفی به دنبال انرژی اتمی و ساختن سلاح های کشتار جمعی میباشد !!!. استعمار گران به کمک ایادی داخلی خود ، یعنی آخوند ها و آقا زاده های آنان اقتصاد ایران را تک محصولی ( نفت ) کرده اند و برای آن هزار بامبول در می آورند . در طول تاریخ مبلغین مذهبی بزرگترین حامیان استعمار گران بوده اند .

استریک یا اعتصاب که حق مسلم مردم هر جامعه است ، در جمهوری اسلامی جرم محسوب شده و به شدید ترین شکل ممکنه سرکوب میشود . در ایران اسلام زده کارگران بخاطر دریافت نکردن حقوق چند ماهه ی خود و یا مال باختگانی که بانک های رژیم پول آنها را خورده اند و رانندگانی که بخاطر گرانی کمر شکن لوازم اتو موبیل دست به اعتصاب بزنند ، کارشان غیر قانونی بود و امنیت نظام را بخطر می اندازند ، بنابراین باید سرکوب شوند .

رژیم برای ارعاب و ترساندن کارگران نخست بسراغ روسای اتحادیه و اصناف و سندیکا ها میرود و با به زندان انداختن و شکنجه آنان می خواهد اعتصاب را خاموش کند . اگر کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند ، آنوقت سر و کله نیرو های مزدور انتظامی پیدا میشود .

جمهوری اسلامی در زمره کشور های جهان است که برای اعلامیه جهانی حقوق بشر تره خرد نمی کند . اعلامیه حقوق بشر که شامل یک مقدمه و سی ماده میباشد در سال 1948 میلادی به اتفاق آراءبه تصویب مجمع سازمان ملل متحد رسید و منشور آزادی کوروش بزرگ زینت بخش این سازمان شد . جمهوری اسلامی بر نوشته این اعلامیه که تمامی افراد بشر در مقابل قانون برابرند خط باطل کشید. امنیت اجتماعی را به زیر سئوال برد و با راه اندازی گروه های آتش به اختیار زشت ترین چهره خود را به مردم ایران و جهانیان نشان داد . هیچکدام از مبانی اشاره شده در مقدمه و در موارد سی گانه آن توسط دستار بندان رعایت نمی شود .مردم ما چهل سال است که رنگ آزادی ، امنیت ، عدم تبعیض جنسی ، عقیدتی ، مذهبی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی را ندیده اند . بر آنها ظالمانه ترین و عقب مانده ترین قوانین بربر گونه اسلامی حاکم است . در کشور ما سنگسار می کنند ، چشم در می آورند و اندام قطع می کنند . در ابتدائی ترین مسائل نظیر پوشش و حتی شادی و تفریح افراد دخالت می کنند . دریا را زنانه و مردانه کرده و برای زنان تاکسی مجزا با راننده زن می گمارند . کلاس درس را تفکیک کرده و مردان در اداره حق رفتن به بخش زنان را ندارند . برای هوا خوری ، پارک مخصوص زنان میسازند و این زمانی است که ایران به بزرگترین فاحشه خانه جهان مبدل شده است و زن ایرانی بخاطر خون شهدا افتخار می کند که زیر عراقی هائی که فرزندان و برادران آنها را کشته اند بخوابند .

جمهوری اسلامی به عنوان خطری جدی در محو و نابودی فرهنگ و آثار گذشته های ما عمل می کند . جمهوری اسلامی برای مردم ما مشخص می کند که حق ازدواج با بهائی را نداری . اگر اینکار را بکنی هم تو و هم همسرت را خواهیم کشت . جمهوری اسلامی حق انتخاب رشته ی تحصیلی و شغل را از مردم ایران گرفته است . با نگاهی به سی ماده اعلامیه حقوق بشر در می یابید که چطور دستار بندان تمامی آنها را نهی کرده اند .

ماده ا – تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به همدیگر با روح برادری رفتار کنند .

در کشور های اسلامی و کشوری نظیر اسرائیل کودکی آزاد به دنیا نمی آید . به هنگام تولد در گوشش اذان خوانده و فرد در چهار چوب قوانین ضد بشری اسلام با ترس و محرومیت بزرگ میشود . در اسلام و مذهب شیعه که مردم مهجور و دیوانه هستند و باید از یک آخوند خرفت تقلید کنند ، حرف از عقل داشتن بیشتر به لطیفه نزدیک است تا واقعیت . در اسلام و جمهوری اسلامی تنها چیزی را که نمی یابید برادری است .

ماده – 2 : هرکس میتواند بدون هیچگونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و آزادیهای که در اعلامیه ی حاضر ذکر شده بهره مند شود .در ضمن هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد اگر مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری ، قضائی و یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه این کشور مستقل باشد و یا تحت قیمویت کشور دیگری ( مستعمره ) .

قیافه ی یک شهروند ایرانی ، وقتی موارد بالا را به عنوان اساسی ترین حقوق اولیه برایش بر می شماریم دیدنی است . درست مثل این است که برای یک فارسی زبان ، ژاپنی صحبت کنیم !

ماده -3 : هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد ! البته اگر صدایش در نیآید و بردگی و بندگی اختیاری اسلام را قبول کرده باشد .

ماده – 4 : هیچکس را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل ممنوع است !

در جمهوری اسلامی همانطوریکه اشاره کردم بردگی و بندگی اختیاری اسلام حاکم است . در ضمن آیا فروش دختران جوان به عربهای زنباره و صدور فحشا را به کشور های حاشیه خلیج فارس بردگی نامید یا خیر ؟ آیا میتوان تن فروشی زنان نگون بخت مشهدی را در کنار فاحشه خانه حضرتی برده داری نامید یا خیر ؟

ماده – 5 : هیچکس را نمیتوان شکنجه یا مجازات کرد و یا با او رفتاری کرد که ظالمانه و بر خلاف انسانیت و شئون بشری است !

به راستی در مقابل این ماده قانون چه چیزی میتوان نوشت که شرم و ننگ را از وجود تک تک ایرانیان بزداید ؟

ماده – 6 : هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ما در سرزمینی زندگی می کنیم که شخصیت انسانها در آن 1400 سال است مرده . ما در سرزمینی زندگی می کنیم که وکیل را بجرم دفاع از موکلش گرفته و به زندان می اندازند . ما در سرزمینی زندگی می کنیم که بزرگترین زندان دگر اندیشان و قلم بدست هاست .

ماده -7 : همه در برابر قانون مساوی هستند !!!!!

در قانون اسلامی ، مجازات آفتابه دزد ، قطع دستان اوست ، ولی کسی که میلیارد ها تومان دزدیده و اختلاس می کند ، ترفیع درجه گرفته و به مقام بالاتری ارتقاء می یابد .

ماده -8 : در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند ، فرد حق دارد به محاکم ملی صالحه شکایت ببرد !

در جمهوری اسلامی بزرگترین مجمع رسیدگی به جرائم و دفاع از کسانیکه صدمه دیده اند ، دستگاه فاسد دادگستری است که تنها نقش سرکوب مردم را بازی کرده و حافظ منافع نور چشمی های خطا کار است .

ماده -9 : هیچکس را نمیتوان خود سرانه توقیف ، حبس و یا تبعید کرد !!!

در نظام الهی جمهوری اسلامی هم خود سرانه توقیف می کنند . هم خود سرانه حبس می کنند و هم خود سرانه می کشند . مگر سران جمهوری اسلامی در زمان قتل های زنجیره ای نگفتند : برخی از ماموران وزارت اطلاعات خود سرانه دست به قتل دگر اندیشان زده اند !

ماده – 10 : هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش را در دادگاهی مستقل و بی طرف و منصفانه و علنی رسیدگی کرده و با موازین قانونی در مورد او رای داد!

در جمهوری اسلامی شاهد محاکمه های چند دقیقه ای بوده ایم . در نظام آخوندی دیدیم که چطور دیوانه ای بنام خلخالی افراد را بر حسب نام کوچک آنها اعدام کرد . در رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی شاهد محاکمه و اعدام فرماندار شهر قم در زمان شاه که در زمان زمامداری او حتی یک قطره خون از دماغ یک آخوند نیآمده بود ، تنها بجرم اینکه فرماندار قم بوده بودیم . صدها محکوم دگر اندیش ، حتی حق گرفتن وکیل را ندارند و اگر وکیلی انسان دوست ، وکالت آنها را قبول کند ، خود وکیل را گرفته و به زندان می اندازند .

ادامه دارد

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: