Tag: آیین زرتشت

چگونه دین بازی ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد !

چگونه دین بازی ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد ! خردمند کین داستان بشنود   به دانش گراید زدین بگسلد                                                                                                           فردوسی بزرگ «دکتر روزبه آذربرزین» ایکاش همانطوریکه در هر…

جشن بهمنگان

جشن بهمنگان هومر آبرامیان بهمن نام یکی پرتوهای شش گانه ی دادار آفریدگار است که همراه با دیگر پرتوهای خداوندیاَمِشاسپندان گفته می شوند. برای شناخت بیخ و بُن بهمن، نخست…