Tag: بزرگان ایران

رادمان پورماهک

رادمان پور ماهک  (یعقوب لیث صفار) هومر آبرامیان تندیس با شکوه رادمان پورماهک در شهرباستانی دزفول رادمان پورماهک نامور به [یعقوب لیث صفار]  رویگرزاده یی از مردم سیستان بود که…

رودکی سمرکندی

رودکی سمرکندی «هومر آبرامیان» ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم، [رودکی سمرکندی] یکی از سخن پردازان خوش پرداز روزگار سامانی و آموزگار بسیاری از دیگر سخن…