Tag: دیدگاهها

چگونه دین بازی ما ایرانیان ،دنیا را در خرافه فرو برد – بخش سیزدهم

چگونه دین بازی ما ایرانیان ،دنیا را در خرافه فرو برد بخش سیزدهم دکتر روزبه آذر برزین نادرشاه افشارپس از58 روزتوقف دردهلی باکاروانی ازغنائم تاراج کرده بسوی ایران حرکت کرد.نادرتنها…

چگونه دین بازی ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد !

چگونه دین بازی ایرانیان، دنیا را در خرافه غرق کرد ! خردمند کین داستان بشنود   به دانش گراید زدین بگسلد                                                                                                           فردوسی بزرگ «دکتر روزبه آذربرزین» ایکاش همانطوریکه در هر…