Tag: نامه سرا

جشن بهمنگان

جشن بهمنگان هومر آبرامیان بهمن نام یکی پرتوهای شش گانه ی دادار آفریدگار است که همراه با دیگر پرتوهای خداوندیاَمِشاسپندان گفته می شوند. برای شناخت بیخ و بُن بهمن، نخست…

بد کیشی

بدکیشی   بزرگ امید   آیندگان بیداری که از چنگ دینی زورکی و زیانبار در ایرانزمین خواهند رست، خواهند نوشت: “تازیان با یورش به ایران، به مردم این سرزمین بد…