Tag: هومر آبرامیان

دهم اسفند – روز مردم سالاری در ایران و بنیادگذاری مِهستان

دهم اسفند – روز مردم سالاری در ایران و بنیادگذاری مِهستان «هومر آبرامیان» مهرداد یکم اشکانیان در شاهنامه کنون ای  سراینده فرتُوت مَرد      سوی گاه  اشکانیان  باز گرد چه گفت اندرین نامه…

جشن بهمنگان

جشن بهمنگان هومر آبرامیان بهمن نام یکی پرتوهای شش گانه ی دادار آفریدگار است که همراه با دیگر پرتوهای خداوندیاَمِشاسپندان گفته می شوند. برای شناخت بیخ و بُن بهمن، نخست…

زمین

زمین هومر آبرامیان اهورا مزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید ، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید.  {شاهنشاه داریوش بزرگ، سنگ…