Tag: پیوندگاه

از «پهنه های اریایی» تا افسانه های آذربایجانی- پرفسور گارنیک آساطوریان

از «پهنه های اریایی» تا افسانه های آذربایجانی [و نیز همبودی  ها و همریشگی های زبانی و تباری در گستره ایران و  افغانستان-گ.] [1] نویسنده: پروفیسور داکتر گارنیک آساطوریان گزارنده:…

احمد شاه مسعود

احمد شاه مسعود، جوانمردی از ستایشگران کوروش بزرگ «هومر آبرامیان» روز نهم سپتامبر سال 2001 ـ در سالروز خودسالاری جمهوری تاجیکستان (دو روز پیش از یورش زندگی ستیزان به برج…